پيشكسوتانپرسپوليسسهامشانراگرفتند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

جلسه شركت پيشكســوتان پرسپوليس كهن ديروزدر دفتر اين شــركت برگزار شــد كه پيشكســوتان نامداري از دهههاي مختلف مثل علــي پروين، حميد جاســميان، بهروز سلطاني، ضيا عربشــاهي، مرتضي فنونيزاده، نادر باقري، حســين عبدي، حميد درخشان، ناصــر محمدخانــي، محمد صادقــي، محمد دســتجردي، بهــروز رهبري فــرد ...و در آن شركت داشــتند. در اين نشست حاضران در خصوص مســائل مختلفي به بحث و بررسي پرداختنــد و نظــرات و ديدگاههــاي خود را دربــاره پروژههاي بلندمدت و كوتاه مدت اين شــركت و موارد ديگر عنوان كردند. همچنين علي پروين از ســاير اعضا خواست كه حداقل ماهي يك بار جلســات برگزار شــود و تعداد اعضاي هيأت مديره بيشــتر شود تا بازوهاي اجرايي شركت پيشكسوتان پرسپوليس كهن قدرتمندتر از گذشته كار كنند. همچنين قرار بر اين شــد تا يك كارگروه اقتصادي تشكيل شود و تصميماتي هم درباره سهام اين شركت اتخاذ شــد. از آنجايي كه هر عضو اين شركت بهعنوان ســهامدار شــناخته ميشــود سهم متعلق به خود را دريافت ميكند. ديروز سهم بيش از 20 نفر پرداخت شــد و قرار است 70 نفر بعدي هم طي روزهاي آينده صاحب سهم شان شــوند. از ديگر مصوبات جلسه اين بود كه تيم فوتبال پيشكسوتان پرسپوليس توسط علي پروين انتخاب و معرفي شده و كادر فني هم با انتخاب پروين مشخص شود. قرار است اين تيم با نام پيشكســوتان پرســپوليس در مسابقات مختلف حضور پيدا كند تا از حضور تيمهايي با نام مشابه جلوگيري به عمل آيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.