امروز معرفي هيات مديره

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بــه احتمال فراوان امروز طلســم خواهــد شكســت و تركيــب جديــد هيات مديره باشــگاه پرســپوليس از ســوي وزارت ورزش اعالم ميشود. دو روز پيــش مازيار ناظمــي مدير روابط عمومــي وزارت ورزش اعالم كرده بود بعد از مراســم تنفيذ و تحليف رياست جمهوري تركيــب جديد هيات مديره باشگاه پرســپوليس اعالم خواهد شد. از بيژن ذوالفقارنســب و مصطفي مدبر بهعنوان گزينههــاي جديد اين هيات مديره نام برده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.