مرتضيكريمي:كميتهفنيتكواندوفرمايشياست

Iran Varzeshi - - پرونده:‌نقش‌کمیته‌فنی‌در‌فدراسیو ‌نها -

در ميان رشــتههاي مطرح و مهم ورزش ايران، تكواندو هم دو دهه است كــه جاي خودش را بــاز كرده و حاال هم پر افتخارترين ورزشــكار المپيكي ايران يعني هادي ســاعي را دارد. در تكواندو هم مانند كشتي و وزنهبرداري وجــود كميته و شــوراي فني يكي از موضوعهاي بحث برانگيز بوده اســت. كميتهاي كه به اعتقاد مرتضي كريمي فرمايشي است و هر چيزي كه رييس فدراســيون بگويد در ايــن كميته به تصويب ميرسد!

كريمي در صحبتهايي كه پيش از اين انجــام داده، درباره كميته فني تكواندو اينطــور اظهارنظــر ميكند: «بنده در گذشــته عضــو كميته فني بودم و در واقع بهتر اســت بگويم اين كميته فرمايشــي اســت، چرا كه هر چيزي كــه رييس فدراســيون بگويد بايد مــورد تأييــد كميته فنــي قرار بگيرد. ما در آن مقطــع هر چه تأييد ميكرديم رييس فدراسيون رد ميكرد اما اميدوارم در آينده اينطور نباشــد و اعضاي كميته فني رســالت خود را به خوبي انجام دهند.»

كريمي ادامه ميدهد: «ســوال ما اين است، هدف از تشكيل كميته فني چيست؟ اگر مثل كميته فني دورههاي گذشــته باشــد كه فرقي ندارد! البته افراد حاضر در كميتــه فني براي من قابل احترام هســتند اما اگر مسووالن فدراسيون ميخواستند به كميته فني بها دهند ميتوانستند تركيب قويتري بچينند.»

ســرمربي ســابق تيم ملي با ذكر نمونه ميگويد: «به طور مثال ســعيد مهيمــن از كميته آزمون اســتعفا داد و علت اســتعفاي خود را اينطور اعام كرده بود كه افراد غيرفني و كاربلد در اين كميته حضــور ندارند و به همين دليل از اين سمت استعفا داد اما اينكه حاال بعــد از مدتي او جزو كميته فني فدراسيون اعام شــده خيلي برايمان جالب اســت. البته مهيمن شــرايط و حال و روز خوبي ندارد و خانهنشــين اســت. به هر حال فدراسيون افرادي را ميخواهد كــه فقط در كميته فني باشــند و كاري به بودن و نبودن آنها ندارد. اين همه ســال مــا در كميته فنــي بوديــم و هــر چــه ميگفتيم هيــچ اتفاقــي رخ نمــيداد، حاال چه ميخواهد شود!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.