شورا به فكر كشتي است

Iran Varzeshi - - پرونده:‌نقش‌کمیته‌فنی‌در‌فدراسیو ‌نها -

شــوراي فنــي بهعنــوان بازوي فدراسيون كشــتي در تصميمگيريها فعاليت ميكند.

از زمــان حضور رســول خادم در كشتي اين شــورا فعاليت خود را آغاز كرد. موضوعــي كه تا قبــل از اين به اين شــكل هرگز مطرح نبوده اســت. شــورايي كه از انتخاب مربيان گرفته تا معرفي كشتيگيران بحث ميكند، نظر ميدهد و در نهايت به فدراســيون در تصميم گيري كمك ميكند.

در همين معرفي فهرســت نفرات اعزامي به مسابقات جهاني كه از فرآيند انتخابــي هم بيرون آمد، اعضاي همين شــوراي فني بعد از كلي بررســي در نهايت تصميم گرفتند كه هشــت نفر برتر و شايستهتر را معرفي كنند.

بنابراين ماهيت اين شورا مشخص اســت. در اين بين برخي معتقدند كه اين شــورا خطي عمــل ميكند و يا به دنبال انتخاب اين اســم يا اســم ديگر است. در حاليكه در تمامي اين تصميم گيريها پاي آبروي افراد حاضر در شورا در ميان است. آن هم افرادي كه داراي سابقه درخشاني هستند.

شــوراي فني در كشــتي آزاد از افرادي تشكيل شده است كه همه آنها چــه در دوران قهرماني و چه در دوران مربيگري، داراي سابقه بسيار خوبي در اين رشــته هســتند. يكي از اين افراد منصور برزگر است كه بيشترين سابقه حضور در كشتي آزاد بهعنوان سرمربي را داشته است.

او ســالها هــم بهعنــوان مدير تيمهاي ملي كار كرده اســت. ابراهيم جوادي هــم كه مدالهــاي فراواني را در اين رشته كسب كرده يكي ديگر از اين حاضران اســت و يا محمد حسين محبي، عســگري محمديــان يا مجيد خدايي و بقيه افرادي كه در اين شــورا حضور دارند، همه از افراد نامي كشتي هستند.

حال اگر اين افــراد بخواهند براي منافع ديگران تصميــم بگيرند، چنين چيزي ممكن است؟ اصا سودي از اين ماجرا ميبرند؟

بــراي اين اعضا كمك به كشــتي مطــرح اســت و هــر تصميمــي كه ميگيرند به خاطر منافع كشتي است. در واقــع فكــر و دغدغــه آنها كمك به كشتي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.