3 بسكتباليست ۸۱۲ سانتيمتري در كاپ آسيا

Iran Varzeshi - - پرونده:‌نقش‌کمیته‌فنی‌در‌فدراسیو ‌نها -

رقابتهاي بسكتبال كاپ آسيا از 17 مرداد آغاز ميشــود؛ رقابتهايي كه تيم ملــي ايران هم در آن حضور دارد و بــه هميــن خاطــر اخبارش اهميت بيشتري پيدا ميكند. يكي از مواردي كــه در ارتباط با رقابتهاي بسكتبال مهم اســت، ميانگين قدي است و اينكه كدام بازيكنان بلندقدتر از بقيــه هســتند. بــا بررســي كه فدراسيون جهاني انجام داده، در اين مسابقات، سه بازيكن با قامت 2 متر و 18 سانتيمتر حضور دارند.

حامد حدادي ســنتر و كاپيتان تيــم ملي ايران، موهائــو لي از چين و ســانتام بيهارام از هنــد بازيكناني هســتند كــه بــا 218 ســانتيمتر قــد بلندتريــن بسكتباليســتهاي مسابقات شناخته ميشــوند. ووژان هــان از تيم ملي چيــن نيز با قامت 215 ســانتيمتر ديگــر بازيكن بلند قد مســابقات به حســاب ميآيد. در اين مســابقات جينكيــو هو از چين و ايســاك لتــووا از نيوزيلنــد با 19 سال ســن، جوانترين بازيكنان جام شناخته ميشــوند و فادي الخطيب ستاره بسكتبال لبنان نيز با 38 سال ســن مســنترين بسكتباليست اين رقابتها نام گرفته اســت. همچنين تيم ملي بســكتبال ايران با ميانگين قــدي 199 ســانتيمتر بعد از چين و اســتراليا ســومين تيم بلند قامت مسابقات است.

بر اســاس اعام ســايت رسمي مســابقات، تيم ملي ايران با ميانگين قدي 199 سانتيمتر و ميانگين سني 26 سال سومين تيم بلند قد رقابتها محسوب ميشــود كه از لحاظ سني هم سومين تيم اســت اما چند تيم ديگر هم هســتند كه ميانگين سني آنها 26 ســال است، مثل چين، قطر و اردن. تيمهاي چين و اســتراليا با ميانگين قد 201 و 200 ســانتيمتر بلنــد قدترين تيمهاي مســابقات به حساب ميآيند. چينتايپه با ميانگين قدي 188 ســانتيمتر، تيــم كوتاه قامت جام محسوب ميشود. از لحاظ ســني نيز نيوزيلند كه ميانگين قدي 197 ســانتيمتر را دارد، با ميانگين سني 23 ســال، جوانترين تيم جام است.

هند هم كــه ميانگين قدياش 195 ســانتي متر اســت، با ميانگين سني 24 سال، دومين تيم جوان اين رويداد است. در رقابتهاي بسكتبال كاپ آســيا كه از 17 مرداد ماه آغاز ميشــود، 15 تيم چين، اســتراليا، چين تايپه، هنــد، ايران، عراق، قطر، ژاپن، اردن، قزاقســتان، كرهجنوبي، لبنان، نيوزيلند، فيليپين و روســيه حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.