آغاز تمرینات از امروز در سالن رضازاده

Iran Varzeshi - - پرونده:‌نقش‌کمیته‌فنی‌در‌فدراسیو ‌نها -

تيــم ملي واليبال پس از پايــان اردوي تداركاتي خود در تركيه، به ايران بازگشت و روز گذشته وارد اردبيل شد. مليپوشان ايران قرار است پنــج روز باقي مانده تــا رقابتهاي انتخابي جهــان را در اردبيل، محل برگزاري اين رقابتها تمرين كنند تا با سالن برگزاري و شــرايط آب و هوايي اين شهر هم آشناتر شوند.

برنامه تمريني تيم ملي طبق تصميمات كادر فني از صبح امروز در ورزشگاه رضازاده اردبيــل محل برگــزاري مســابقات انتخابي جهان آغاز ميشود و تا قبل از روز آغازين اين رقابتها يعني 20 مرداد ادامه خواهد داشت.

ديگــر تيمهاي حاضر در ايــن رقابتها 17 و 18 مرداد وارد اردبيل ميشــوند. كره جنوبي، چين، قطر و قزاقستان حريفان ايران در رقابتهاي انتخابي جهان هســتند كه از ميــان اين پنج تيم، دو تيم جواز حضــور در رقابتهاي جهاني 2018 را به دست ميآورند.

در رقابتهاي ديگر گروه آســيا، اســتراليا و ژاپن با غلبه بر حريفان آسيايي خود جهاني شدند.

تيم ايران در اولين ديدار خود در اين رقابتها، جمعه شب يعني 20 مــرداد به مصاف كره جنوبي خواهد رفت و در ســه روز آتي هم با ديگر حريفان خود به رقابت خواهد پرداخت.

در حال حاضر 15 بازيكن همراه تيم ملي به اردبيل سفر كردهاند كه يك بازيكن از اين تعداد خط خورده و مابقي با تصميم كادر فني در اين مسابقات حضور مييابند.

ايــن رقابتها 23 مــرداد با معرفي دو تيــم راه يافته به رقابتهاي جهاني به پايان ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.