برترينهاي رده بندي تير و كمان معرفي شدند

Iran Varzeshi - - پرونده:‌نقش‌کمیته‌فنی‌در‌فدراسیو ‌نها -

مسابقات تير و كمان ردهبندي كشوري با معرفي برترينهاي بخش ميكس و تيمي ريكرو و كامپوند مردان و زنان به پايان رسيد.

مرحله ســوم مســابقات تير و كمان رنكينگ كشــوري با برگزاري رقابتهاي تيمي و ميكس در دو رشته ريكرو و كامپوند مردان و زنان در اروميه برگزار شــد و طي آن برترينها معرفي شدند تا تكليف ردهبندي نفرات براي حضور در اردوهاي بعدي تيم ملي مشخص شود.

در ميكس كامپوند، آرمان الف با تركيب مصطفي زراســوند و عيسي بايبــوردي، آرمان ب با تركيب مهــرداد فاحي و فاطمه قمصري و قم با تركيب اميد طاهري و رويا شاهمرادي، به ترتيب اول تا سوم شدند.

در ميكــس ريكرو هم آرمان الف با تركيب صادق اشــرفي و نيلوفر عليپور، آرمان ب با تركيب متين سبزي و مهسا بدخشان و در نهايت تيم سوم آرمان از تهران با تركيب حســن دلشاد و آيتك جلسيان، ردههاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. در تيمي كامپوند بانوان، قم، البرز و تهران، روي سكوهاي اول تا سوم قرار گرفتند. در تيمي كامپوند مردان نيز تهران، اصفهان و البرز، اول تا ســوم شــدند. در تيمي ريكرو بانوان، ســه تيم از تهران به نامهاي پرديس پايتخت، آرمان و پتروكيمياگر راد؛ ردههاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. در تيمي ريكرو مردان، باز هم آرمان از تهران، نماينده آذربايجان غربي و پرديس پايتخت از تهران، اول تا سوم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.