ميرزایي به تيم ملي بسكتبال اضافه شد

Iran Varzeshi - - پرونده:‌نقش‌کمیته‌فنی‌در‌فدراسیو ‌نها -

تيم ملي بســكتبال ايران در حالي بامداد امروز براي شركت در رقابتهاي كاپآســيا راهــي بيروت شــد كه در آخرين ســاعات پيش از اعــزام، كادر فني، ميرزايــي را به تركيب تيم اضافه كرد. شاگردان مهران حاتمي كه ديروز آخرين تمرين خود را انجام دادند، براي شــركت در رقابتهاي بسكتبال كاپ آسيا بامداد امروز به بيروت رفتند.

حامد حدادي، اوشــين ساهاكيان، ارســان كاظمي، محمد جمشــيدي، بهنــام يخچالــي، ســجاد مشــايخي، فريــد اصاني، وحيــد دليرزهان، نويد رضاييفر، كيوان رياعي، روزبه ارغوان و نويد نيكتــاش 12 نفري بودند كه فيبا نامشــان را اعام كرده بــود اما مهران حاتمي در آخريــن روز ميثم ميرزايي را جايگزين كيوان رياعي در پست پنج كرد تا اين بازيكــن دوباره پيراهن تيم ملي را به تن كند. تيــم ملي ايران در مرحله گروهي بايد با اردن، ســوريه و هند رقابت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.