جنگ تمام عيار در بازي شبهدوستانه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پــس از نزديــك بــه 100 روز از جدال تيمهاي چلســي و آرســنال در فينال جام حذفي انگليس كه با پيروزي 2 بر يــك توپچيهاي لنــدن و دومين قهرماني متوالي آنها خاتمه يافت، امشب چلســي اين فرصــت را دارد تــا انتقام آن شكســت را كه آبيهــاي لندن را از كســب دوگانه قهرماني در اولين فصل همكاريشــان با آنتونيــو كونته محروم كرد، بگيرد. در حالــي كه كمتر از يك هفته به شــروع فصل جديــد ليگ برتر انگليــس باقي مانده اســت، پيش پرده اين مسابقات امشب در ورزشگاه ويمبلي ميان همشــهريان قرمزپوش و آبيپوش لنــدن تحت عنــوان كاميونيتی شــيلد برگزار ميشــود، مسابقهاي كه با آخرين روياروييهــاي آنهــا در فصل گذشــته تفاوتهايي قابل توجه دارد.

آرســنال دو فصل پيــش در همين مســابقه در شــرايطي مشــابه به بازي امشــب (زماني كه بهعنوان قهرمان جام حذفي برابر چلســي بهعنــوان قهرمان ليگ) برابر آبيپوشــان لندن به ميدان رفــت و با يــك گل همشــهرياش را شكست داد. امســال مردان آرسن ونگر با جــذب بازيكنانــي جديــد از جمله الكســاندر الكازت يك بــار ديگر براي فتح اين جام تــاش ميكنند و اين در حالي اســت كه رقيب آنها هم مهاجمی بزرگ مانند آلوارو موراتا را خريده است. در نيمه قرمز شهر، خط حمله توپچيها بــا خريد مهاجمی ســابق ليون كه پس از 14 ســال حضور در ايــن تيم راهي لندن شد، تقويت شده است و هواداران اميدوارنــد بعد از مدتها گلزني قهار در حد روبين فنپرســي كه سال 2012 به منچستريونايتد رفت، در تيمشان داشته باشند.

الكازت 26 ســاله در هــر يــك از ســه فصل اخير ليگ فرانســه آقاي گل لوشــامپيونا بوده است و تابستان امسال در حالــي ليون را ترك كــرد كه در 4 فصل اخيرش بــا اين تيم 113 گل زده بــود. او كه بــا قــرارداد 46/5 ميليون پوندي به آرسنال پيوســت، گرانترين خريــد تاريخ توپچيهــا و در عين حال گرانتريــن بازيكني اســت كه ليون در تاريخش فروخته اســت. در طرف مقابل چلسي عاوه بر موراتا، بازيكنان ديگري را خريده اســت كه شــانس اين تيم را براي بردن اين مسابقه افزايش ميدهد. با اين حال موراتا گرانترين و مهمترين بازيكني اســت كه تابســتان امسال به

چلسي و آرسنال در حالي در نود و پنجمین دوره برگزاري سوپرجام فوتبال انگلیس به مصاف هم ميروند كه آرسنال با 14 قهرماني سومین تیم پرافتخار و چلسي با 4 قهرماني به طور مشترك با منچسترسیتي و ولورهمپتون ششمین تیمهاي پرافتخار این جام هستند.

جمع مردان كونته اضافه شده است. اين بازيكن 24 ساله كه خريدش 58 ميليون پوند روي دست باشــگاه خرج گذاشت، ســال 2015 با گلي كه در فينال ليگ قهرمانــان اروپا براي يوونتــوس مقابل بارسلونا زد، تواناييهاي خود را به اثبات رساند و ســال گذشــته نيز در تركيب رئال بــا وجود نيمكتنشــيني، مهرهاي تأثيرگــذار بــود كه ضريــب گلزنياش نســبت به دقايق حضــورش در ميدان، تنها از ليونل مسي پايينتر بود.

چلسي و آرســنال در حالي در نود و پنجميــن دوره برگــزاري ســوپرجام فوتبال انگليس به مصــاف هم ميروند كه آرســنال با 14 قهرماني سومين تيم پرافتخار و چلســي با 4 قهرماني به طور مشترك با منچسترسيتي و ولورهمپتون ششــمين تيمهاي پرافتخــار اين جام هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.