رونالدو: دوست دارم به انگليس برگردم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كريســتيانو رونالدو، مهاجم پرتغالي رئــال مادريــد ميگويــد در دوران بازيگرياش در انگليس هرگز مشكاتي كه در اســپانيا با مقامــات اداره ماليات داشته اســت را تجربه نكرده بود و اينكه دوست دارد يك روز دوباره بازي در ليگ برتر جزيره را تجربه كند.

به تازگي گزارشهايي در رسانههاي اســپانيا منتشر شده است مبني بر اينكه رونالدو در اولين جلســه محاكمهاش كه هفته گذشــته در مادريد برگزار شــد به قاضي پرونده گفته اســت كه او در شش فصــل حضــورش در منچســتريونايتد 2003( تا )2009 هرگز از سوي مقامات اداره ماليات انگليس مواخذه نشده بود.

راديو كادناسر اســپانيا مدعي شده است كه رونالدو با صدايي بلند به قاضي پرونــده گفتــه اســت: «در انگليس من هرگز مشكاتي اينچنيني نداشتم.»

رونالدو ظاهــرا در ادامه، تفاوتهاي موجــود ميان سيســتم پرداخت ماليات در انگليس و اســپانيا را تشــريح كرده و گفته است: «يادم ميآيد زماني كه وارد انگليــس شــدم، آنها به مــن گفتند كه ســازوكار پرداخت ماليات در اين كشور چگونه اســت. زماني كــه بهعنوان يك بازيكن 18 ســاله وارد منچســتر شدم، آنهــا به من گفتند كه بهترين سيســتم پرداخت ماليات كدام اســت. در اسپانيا اما به من گفتند بيشــتر ماليات بدهم تا از بروز مشكل جلوگيري كنم.»

كادنا ســر بــا اعام بخشــي ديگر از مكالمــات رونالــدو با قاضــي پرونده كاهبــرداري مالياتــي 14/7 ميليــون يورويي او، از تمايــل او براي ترك رئال مادريد و بازگشــت به انگليس خبر داده است. اين شبكه راديويي مدعي شده كه رونالدو بــه قاضي گفته چون در انگليس هرگز به نپرداختن ماليات متهم نشــده، دوست دارد به اين كشور برگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.