کونته: اين فصل سختترين فصل دوران مربيگريام خواهم بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آنتونيو كونته، ســرمربي چلســي پيــش بينــي كرد كــه فصــل آينده ســختترين فصل از دوران مربيگري او خواهد بود.

كونتــه كــه مردانش امشــب در ســوپرجام انگليــس برابر آرســنال در ورزشــگاه ويمبلي به ميــدان خواهند رفــت، در كنفرانس خبري پيش از اين بــازي به خبرنگاران گفت: «به نظر من، فصل پيش رو ســختترين فصل دوران مربيگــريام خواهد بود. بنــا به داليل فراواني، فصل آينده بسيار سخت خواهد بود و مــن زمان زيادي نــدارم كه اين داليل را توضيح دهــم. به هر حال من مطمئنــم كه فصل آينده ســختترين فصل مربيگــريام خواهد بــود. تصور من از فصل پيش رو اينگونه اســت اما اميدوارم كه پيشبينيام اشتباه باشد.»

عــاوه بر ماجــراي ديگو كاســتا، مهاجم اســپانيايي دردسرساز تيم كه از ســوي كونته از تمرينات كنار گذاشته شــده، چالش ديگر ســرمربي ايتاليايي آبيپوشان لندن، خريد بازيكنان جديد بوده اســت. چلســي تابســتان امسال بازيكنانــي مانند آلــوارو موراتا، تيموئه باكايوكو، آنتونيو روديگر و ويلي كابايرو را خريده اســت كه البته اين بازيكنان بيشــتر حكم جايگزين را داشــتهاند تا مهرههايــي بــراي تقويت تيــم. با اين حال هواداران چلسي هنوز ميتوانند به اضافه شدن بازيكنان جديد به تيمشان اميدوار باشند، اتفاقي كه تابستان سال گذشــته رخ داد. در بازار نقل و انتقاالت تابســتان سال گذشــته، داويد لوييز و ماركوس آلونســو در روزهاي پاياني به چلســي ملحق شــدند و هر دوي آنها نقشــي كليدي در قهرمانــي آبيهاي لندن داشتند.

كونتــه كــه دفــاع از عنــوان قهرمانياش در ليگ برتر را 12 آگوست در بازي مقابل برنلي آغاز ميكند، ادامه داد: «من آدم با صبر و حوصلهاي نيستم امــا ما مجبوريم براي رســيدن بهترين موقعيت صبــر كنيم. همــه ميتوانند شرايط را ببينند نه به خاطر اينكه مربي فريــاد ميزند و ميگويــد «من اين را ميخواهم» يا «مــن آن را ميخواهم». اوضاع كاما مشخص است.»

چلسي در حالي به مصاف آرسنال ميرود كه ادن آزار را به دليل شكستگي قوزك و بازيكن جديدش باكايوكو را به دليل مصدوميت زانــو در اختيار ندارد. كونته گفت: «بازيهاي دوســتانه ما به پايان رســيدهاند. اين ديگــر يك بازي رسمي است. اين اولين جام فصل است و براي ما يك بازي مهم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.