ونگر:‌م ‌يخواستيد‌مرا‌بكشيد‌ اما‌هنوز‌اينجا‌هستم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرســن ونگر، مربي آرســنال به آن دســته از هــواداران آرســنال كه فصل گذشته به شدت خواهان اخراج او بودند پاسخي طعنهآميز داد.

ونگر كه تيمش فصل گذشته چلسي را شكست داد و براي دومين بار طي سه ســال اخير فاتح جام حذفي شد، امشب شــاگردانش را دوباره برابر چلسي اين بار در سوپرجام انگليس به ميدان ميفرستد. او در كنفرانس خبــري پيش از بازي به آن دســته از منتقدانش كه فصل گذشته خواهان اخراج او بودند، گفت: «متأســفم كه هنوز اينجا هســتم. درك ميكنم كه شما به خون من تشنه بوديد اما فعا من هنوز زندهام.»

ونگر كه تيمش بــراي اولين بار در 20 سال گذشــته فصل را بدون سهميه ليــگ قهرمانان آغاز ميكنــد، ادامه داد: «زمانــي كه ما جــواز حضــور در ليگ قهرمانان را كسب ميكرديم مردم به من ميگفتند «ســهميه گرفتهاي اما جام كه نبردهاي». حاال كه جام حذفي را بردهايم و ســهميه ليگ قهرمانــان را نگرفتهايم، آنهــا ميگويند كه چرا در ليگ قهرمانان نيستيم. زندگي با اين چيزها عادي است اما مــن ميخواهم روي كارم تمركز كنم و تــا جايي كه ميتوانم خــوب كار كنم و بدون شــك تمام جامهــا را ببرم. من هميشه تيمي را به ميدان خواهم فرستاد كه شــانس خوبــي براي بردن مســابقه داشته باشد. در ليگ اروپا هم اگر بتوانيم گاهي اوقات به بازيكنانمان اســتراحت خواهيم داد اما ما بايد خودمان را با سطح اين رقابتها وفق دهيم و ببينيم كه بايد با چه بازيكناني بازي كنيم.»

ونگر درباره چلســي هم گفت: «من انتظــار دارم كه آنها براي كســب عنوان قهرمانــي ليگ بجنگند امــا اينكه آيا به اندازه فصل قبل امتياز خواهند گرفت يا نه را نميدانم.

ميتوانيد انتظار داشــته باشيد كه برخــي تيمها در اين فصل قويتر شــده باشــند و از چلســي امتياز بگيرند. فصل گذشته چلســي در ليگ قهرمانان بازي نكرد و قطعا اين بــه آنها كمك كرد كه در ليگ برتــر باثباتتر بــازي كنند. ما فصل گذشــته 75 امتيــاز گرفتيم كه 4 امتياز بيشــتر از دو فصل قبــل بود كه نايب قهرمان شديم. بنابراين فكر ميكنم چلسي از حضور ســاير مدعيان در ليگ قهرمانان سود برد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.