ال‌كالسيكو‌ روي‌پرده‌سينما

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بارســلونا و رئال مادريد سالها است كه رقابتي سخت با هم دارند. اكنون عبدا... جواهــري، كارگردان ســينما اين رقابت را روي پــرده ميبرد. فيلمي كــه او در حال ســاخت آن اســت «هاال مادريد، ويســكا بارسا» نام دارد و درباره يك ليدر قدرتمند محلــي در شــهري در مراكش اســت كه طرفدار رئال مادريد است و همشهريانش را به طرفداري از رئال مادريد واميدارد.

امــا فردي وارد شــهر ميشــود، او را به چالش ميكشــد و رقابــت بين آنها باال ميگيرد.

جواهــري گفته كه اين فيلــم نهتنها درباره ورزش است كه درباره قدرت و پول هم هست كه گاهي از آنها براي تغيير نظر و رفتار مردم استفاده ميشود.

تصويربــرداري اين فيلــم در منطقه تامسلهوت، در شهر مراكش كشور مراكش به پايان رسيده است و در مرحله پساتوليد است. انتظار ميرود چهار تا شش ماه ديگر اكران آن در كشور مراكش آغاز شود.

هدف تهيهكننده فيلم اين است كه آن را در اسپانيا هم روي پرده ببرد، هرچند كه براي اين كار نياز به يك شركت اسپانيايي دارد كه توزيع فيلم را به عهده بگيرد.

در مراكــش، افراد بســياري طرفدار بارســلونا و رئال مادريد هســتند. مراكش از نظر جغرافيايي بســيار به اسپانيا نزديك است و مراكشــيها زياد به اسپانيا ميروند تا بازيها را در نوكمپ و ســانتياگو برنابئو تماشا كنند.

نويســنده اين فيلم طرفدار بارســلونا اســت و كارگردان آن هــم از رئال مادريد حمايت ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.