حرکت انقالبي خيريه خوان ماتا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خــوان ماتــا، هافبــك اســپانيايي منچستر يونايتد از همه بازيكنان خواست تا به خيريه جهاني او ملحق شــوند. ماتا قصــد دارد يك درصــد از درآمد خود را به ســازمانهاي حمايت كننده از فوتبال اختصاص دهد و از ديگر بازيكنان خواسته به اين جنبش ملحق شوند.

ماتــا گفــت: «در مــورد همــه دســتاوردهاي فوتبال براي مــن و آنچه ميخواهم به ميــراث بگذارم فكر كردهام. ميدانم كه انســان خوش شانسي بودهام كه چنين موقعيتهايي داشــتهام و همه خانوادهاي مانند من ندارند. عليرغم اينكه هميشــه در كارهاي خيرخواهانه شركت داشــتهام ميخواهــم فعاليتهــاي خود را گســترش دهم. من عاقــه دارم ديگر كودكان نيز شــانسهاي مرا داشته باشند پس تعهد ميدهم كه از امروز يك درصد از حقوق خود را به يــك صندوق خيريه كه ســازمانهاي خيريه مربوط به فوتبال سراســر دنيا را حمايت ميكند اختصاص دهــم و اطمينــان دارم ايــن حركت در صورت توســعه ميتواند تغييراتي جهاني ايجاد كند. من از ديگر بازيكنان ميخواهم به اين جنبش ملحق شوند زيرا اطمينان دارم كه ما ميتوانيم جنبشــي بر اساس ارزشهاي مشــترك ايجــاد كنيم و من نميخواهم در اين راه تنها باشم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.