رانيري:‌نانت‌آماده‌شروع‌فصل‌نيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كلوديــو رانيري، مربــي نانت پيش از اولين ديــدار اين تيم در ليگ فرانســه گفته كه آنها آمادگي الزم را ندارند. نانت قرار اســت يكشنبه در خانه ليل بازي كند. رانيري گفت: «ما آماده نيستيم اما من هرگز نديدهام كه تيمي براي روز اول فصل كاما آماده باشــد. من همچنين انتظار دارم چند بازيكن جديد بخريم.»

اين اولين بازي اين مربي 65 ساله پس از اخراج از لسترسيتي خواهد بود. او تنها 9 ماه پس از آنكه با لستر فاتح ليگ برتر شد، از اين تيم اخراج شــد. همچنين طبق قانوني در فوتبال فرانسه، مربيان باالي 65 سال حق مربيگــري ندارند اما مقامات نانت توانســتند مجوز مربيگري او را دريافت كنند.

رانيري به اين ترتيب يكشــنبه روي نيمكت تيمش خواهد نشســت. مربي ليل هم مارسلو بيلسا است كه بهتازگي به اين تيم پيوسته است.

رانيري تاكنون در تابستان تنها دو بازيكن براي تيم اصلي نانت خريده اســت. يكي از اين دو نفر، چيپرين تاتاروشانو، دروازهبان اهل روماني است كه مصدوم است و نميتواند بازي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.