پيش‌بينی‌دنيس‌اروين

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

دنيــس ارويــن، مدافــع ســابق منچستريونايتد گفت كه پل پوگبا ميتواند عامل كليدي اين باشــگاه در راه قهرماني ليگ برتر باشد.

اروين 51 ساله انتظار دارد كه پوگبا تيم را به پيش براند: «انتظار دارم كه پوگبا بازيكن واقعا قدرتمندي در ســال جاري باشــد. انتظار دارم كه منچســتريونايتد بــه ســراغ قهرماني بــرود. آنهــا نياز به استمرار بيشــتري دارند. ما فصل گذشته تســاويهاي بيش از حدي داشــتيم و به نظرم بايد بازيكنان مختلفي براي تيم گل بزنند. فصل پيش بيــش از حد متكي به زالتان بوديم اما امســال فكر ميكنم كه راشــفورد گلهاي بيشــتري خواهد زد. لوكاكــو و ماتيچ خريدهــاي خوبي براي تيم هســتند. ماتيچ بازيكني واقعا باتجربه و منسجم است.»

اروين كــه مدافع چپ بود، 529 بازي بــراي يونايتــد انجام داد. او دربــاره اينكه منچسترسيتي سه مدافع كناري را با قيمت 130 ميليون پوند خريده هم گفت: «خوب اســت كه ميبينيم باالخره قــدر مدافعان كناري را هم دانستند!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.