ساوت‌گيت:‌تابستان‌انگليس‌فو ‌قالعاده‌بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گرت ســاوتگيت، مربي تيم ملي انگليس گفته كه اين كشور تابستاني فوقالعاده را پشــت سر ميگذارد. تيم زير 02ســالههاي انگليس فاتح جام جهاني و مســابقات تولون، و تيم زير 91سالهها هم فاتح جام ملتهاي اروپا شــد. تيمهاي زير 21 و زير 71ســال هم در ضربات پنالتي باختند. به اين ترتيب تيمهاي پايه انگليس عملكرد فوقالعادهاي داشتهاند.

او گفت: «تابســتاني فوقالعاده بوده اســت. ممكن اســت هرگز چنين تابســتاني را تجربه نكنيم كه در آن همه تيمهاي پايه عالي كار كنند اما اگر بازيكنان در باشگاههايشان بهصورت مداوم بازي نكنند محال است بتوان آنها را براي تيم ملي انتخاب كرد. اين چالشي براي اين پسران است. آنها بايد به باشگاههايشان برگردند و خود را به تركيب تحميل كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.