همه پسران برزيلي پاريس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - سيد لو ‪Sid Lowe‬

اگر خوســپ ماريــا بارتومئو رييس باشــگاه بارســلونا نميداند بايد چه كند، بهتر اســت قدم بزند. به همه جاي باشگاه سر بزند، به الماسيا كه روزي خانه معنوي تيــم بود و حاال خالي اســت، به نوكمپ و بيمارستان و به جايي كه سابقا دفتر خوان گاسپارت بود.

بارتومئو، نيمار را به پاريســنژرمن داده و به دنبال راه حل اســت. مهربانانه از گاسپارت بپرسد به او خواهد گفت: «تو را به خدا، كاري كه من كردم نكن. اصا هيچ كاري نكن.» حداقل االن نبايد كاري كند، بايــد بماند، نگاه كند، بشــنود، فكر كند و صبور باشد.

آخريــن بار كــه بارســلونا در چنين وضعيتــي بود يعني بند فســخ قــرارداد فوقســتارهاش يكطرفه فعال شده و هيچ كاري نتوانســته بود انجام دهد، گاسپارت رييــس بــود. او در ميانه مانــوري كه به جدايي لوييز فيگو و رفتنش به رئال مادريد انجاميد، روي كار آمــد. 600 كيلومتر آن طرفتر در سانتياگو برنابئو فلورنتينو پرس تازه رييس شده بود با وعده ناممكن آوردن بهترين بازيكن بارسلونا!

مادريد براي فيگــو 10 ميليارد پزوتا داد حدود 50 ميليون دالر كه ركورد جهان بود. گاسپارت تاش كرده بود مانع شود اما او كه به اعتــراف خودش، رييس فاجعهاي بود، نتوانســت و براي اينكــه جبران كند با اقدامات نســنجيده اوضــاع را بدتر كرد. او براي مــارك اوورمــارس 39/6 ميليون يورو، جــرارد لوپــس 21/6 ميليون يورو، آلفونسو پرز 15 ميليون يورو و امانوئل پتي 9 ميليون يــورو هزينه كرد، همه بازيكنان خوبي بودند اما به خاطر انتقال فيگو بيش از حد گرانقيمت گذاري شدند و هيچ يك موفق نشدند.

روند سقوط بارسلونا آغاز شد. خريدهاي ســال بعد بدتر بودند، خاوير ساويوال 30( ميليون يــورو)، جيووانــي(6/02)، فيليپ كريستانوال(8/61)، فابيو روچمباك(6/41) و فرانچســكو كوكــو 2/4( ميليون يورو) و اينها سرآغاز سقوط كامل كاتالونيا بود.

يك درس براي باشــگاه وجود دارد؛ براي هــواداران هــم يك تــرس. يكي از چيزهايــي كه در چند هفتــه اخير مطرح شده به اين ربط داشــته كه نيمار بازيكن خيلي خوبي اســت اما 222 ميليون يورو هم سرمايه بزرگي است كه بارسلونا بايد به خوبي برايش برنامه داشته باشد.

تنها جدايي نيمار نيســت كه تصوير باشــگاه را از پا افتاده و هيات مديرهاش را ناتوان از جلوگيرياش نمايش ميدهد بلكه ترديد درباره آنچه پيش روي تيم است نيز به آن اضافه شــده. اوضاع نگرانكنندهاي

کوتینیو، دمبله و مارتینس میآیند؟

اســت: بحثها درباره نقش آكادمي و تيم جوانــان و اينكه بارســلونا ســنت خود را زير پا گذاشــته، آمدن آردا توران و آندره گومز به نوكمپ، نيامــدن ماركو وراتي يا هكتور بيرين،جدايي دني آلوز، خريدهاي مادريد مثل دني سبايوس، توني كروس و ماركو آسنسيو، ماجراهاي خريدن نيمار و زنداني بودن رييســي كه او را خريد، همه باعث ميشــود اين نگراني در كاتالونيا به وجود آيد كه مادريد بازار را بهتر مديريت ميكند.

از دســت دادن نيمار شروع ترديدها اســت و از دســت دادن فرصتي كه نيمار ميتوانست به باشــگاه بدهد، اين ترديد را عميقتر ميكند.

بارسلونا قبل از اين هم به دنبال تقويت خط ميانياش بود، قرار بود از PSG بخرد نه بفروشــد و حاال جستوجويشان به خط حمله هم كشــيده شــده. بايد جاي نيمار را هــم پر كنند، تــرس آور اينكه شــايد جايگزيني براي نيمار نباشد. درست است كه 222 ميليون يورو پــول خيلي زيادي اســت اما شــايد به اندازهاي كــه به نظر ميرســد، نباشــد. آيا واقعا ميشود با اين پول چهار بازيكن خيلي خوب خريد با اين تورم فوقالعادهاي كه در بازار شكل گرفته بخصوص براي بارسلونا.

همانطــور كه جرارد پيكــه گفته بود هيــچ كس مثل نيمار نيســت با آنكه پول خيلي زيادي بابتش به حساب باشگاه واريز شده. نيمار قرار بود بهترين بازيكن جهان و جانشين ليونل مسي شود. بايد ثابت كنند او رفتــه اما اين يك آغاز اســت، كاري كه سخت به نظر ميرسد.

اين ميتواند يك فرصت بزرگ باشــد اما يك اجبار هم هست و تجربه نشان داده هر وقــت مجبور به خريدن باشــي خوب نميخري مثل كاري كه گاسپارت كرد. در سال 2009 كه منچستريونايتد، كريستيانو رونالدو را به رئال فروخت، توانست آنتونيو والنسيا، مايكل اوون، گابريل اوبرتان و مامه بيرام ديوف را بخرد. شــما كدام را ترجيح ميدهيد؟

فشــار زيادي اســت و بازار به سرعت تغيير ميكند. هواداران راه حل ميخواهند. نامهاي بزرگ تيترســاز ميشــوند. بايد با فوقستارهها قرارداد بســت آن هم خيلي سريع! قابل درك اســت و شايد هم مفيد واقع شود اما آيا بايد واقعا اين كار را كرد؟

بارسلونا با خروج نيمار غافلگير شده: اين چيــزي نبود كه برايــش برنامهريزي كرده بودند. بايد واكنش نشــان دهند اما به شكل صحيح. نبايد شتابزده عمل كنند، كاري كــه بايد در حال حاضر انجام دهند، هيچ اســت. اين براي شروع بهترين است، در برابر اين ايده كه از جهان انتقام بگيرند، مقاومــت كننــد و در «دام گاســپارت» نيفتنــد. اين بهتريــن كار ممكن در حال حاضر است. مترجم: سيدعلي بلندنظر

انتقال نيمار از بارسلونا به پاريسنژرمن جهان فوتبال را شــوكه كرد اما سنت باشگاه ثروتمنــد فرانســوي براي جذب ســتارههاي برزيلــي را تقويت كــرد. او و دنــي آلوز اين تابســتان به جمع هموطنان خــود در پارك دو پرنس ملحق شــدند. به نمونههاي موفق و نامدار برزيلي شاغل در پاريسنژرمن اشارهاي ميشود.

لئوناردو بعد از فامنگو، ســائوپائولو، والنســيا و كاشيما آنتلرز، لئوناردو در تنها فصل حضورش در پاريس، 1996-1997 درخشيد و بعدها كه قطريها مالكيت باشــگاه را به دست آوردند، بهعنوان مدير فوتبال برگشت و آغازگر سلطه داخلي اين تيم بود.

راي هم تيمي لئوناردو در سائوپائولو و برزيل پنج ســال موفق را در پاريس سپري كرد كه بــا قهرماني جام برندگان جام اروپا، ليگ، جام حذفي و جام اتحاديه همراه بود. او با 215 بازي در ميان برزيليها پيشتاز است.

رونالدينيو او را به خاطر سالهاي 2003-2008 در بارسلونا ميشناسند اما دو سال بازي در پاريس كه در ميانه آن قهرماني در جام جهاني 2002 شكل گرفت سكوي پرتابش بود.

تياگو سيلوا ســال 2012 بــا مبلغ گزافــي از ميان خريــداري شــد و يكــي از اركان ســلطه پاريســنژرمن در ليگ فرانسه بوده كه تنها فصل قبل توسط موناكو از بين رفت.

مكسول واســطه ربايش دنــي آلــوز از ميانه راه انتقال به منچسترســيتي، در پنج سال بازي در پارك دو پرنس به ندرت اشتباه كرد. او كه ســال 2012 از بارسلونا خريداري شد، امسال كفشهايش را آويخت.

تياگو موتا او متولد برزيل اما ايتاليايي شــده است و در ســال 2012 از اينتر آمده. در 34 ســالگي همچنان قوي است و به مرز 150 بازي در ليگ فرانسه نزديك شده.

داويد لوييز با آن موهاي خاص زوج تياگو ســيلوا در قلب خط دفاع شــد و در ســالهاي -2016 2014 بازيكني مثل ماركينيوش را كنار زد تا آنكه به چلســي بازگشت و فصل قبل قهرماني ليگ برتر را جشن گرفت.

لوكاس مورا منچستريونايتد و اينتر هم اين محصول سائوپائولو را ميخواستند كه در سال 2013 به پاريــس آمد. در 145 بازي ليگ 32 گل زده و چهار قهرماني به دست آورده.

ديگران الكــس، ماركينيوش، ماركوس ســيارا، ريكاردو، والدو، آلويســيو و رينالدوو كريستين چنــد برزيلــي ديگري هســتند كــه براي پاريسنژرمن بازي كردهاند و نشان ميدهند پسران ســامبا در تاريخ نسبتا مختصر باشگاه جايگاه ويژهاي دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.