كلوپ: الالنا چند ماه دور از ميادين است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آدام الالنا، هافبك ليورپول شايد چند مــاه را به دور از مياديــن بگذراند. او دچار مصدوميت از ناحيه عضله ران شده است.

اين بازيكن 92ساله تيم ملي انگليس در جريان شكســت ليورپول مقابل اتلتيكو مادريد در ديدارهاي دوســتانه پيشفصل آســيب ديد. كلوپ پس از باخت تيمش در ضربات پنالتي گفت: «اين قطعا آن خبري نيست كه ميخواستيم بشنويم. متاسفانه، آسيب به حدي اســت كه احتمال ميرود آدام چند ماه دور از ميادين باشــد، نه چند هفته. به نظرم او به احتمال زياد آگوست و ســپتامبر را از دست خواهد داد. پس از آن را بايد صبر كنيم و ببينيم كه چه ميشود. رفتــار او در كاس جهاني اســت و او همه چيز را كاما حرفهاي بررسي ميكند. او از زماني كه من اينجا بودهام توانسته بهخوبي از مصدوميتها رهايي پيدا كند و به زمين برگــردد.» يك منبع نزديك بــه ليورپول اعام كرده كه او حداكثر سه ماه نميتواند بازي كند.

الالنا در جوالي 2014 از ساوتهمپتون به ليورپول پيوســت و در فصل گذشته هم توانســت در ليگ، 8 گل بزند. اين بازيكن در فصل گذشــته به پســت هافبك مياني نقل مكان كرد و تبديــل به يكي از اركان ليورپول شــد. او با اين مصدوميت، ابتداي فصل را از دست ميدهد. ليورپول هفته بعد در اولين هفته ليگ برتر به مصاف واتفورد ميرود و ســپس پليآف ليگ قهرمانان را برابر هوفنهايم برگزار خواهد كرد. او احتماال به ديدارهاي برابر آرسنال و منچسترسيتي هم نخواهد رسيد و شايد كلوپ رو به امره جان يا ماركو گروييچ بياورد تا جاي خالي او را پر كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.