خواب تابستاني

الزم اســت بدانيم انتظار از اســتقالل چيست و از تيمي که با بيشــترين پرداختي ممکن (تخمين زده شــده 62ميليارد تومان) شکل گرفته چه ميخواهيم. ضروري اســت پاسخ اين سوال را به ســرعت دريابيم که از استقالل فصل هفدهم چه خواســتههايي داريم. پاسخ ســوالها را بايد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هيچ نشــانهاي از حس قــدرت طلبي، اعتماد به نفــس و حتي رجزخواني در لغاتي كه از زبان منصوريان و كادرش بيرون ميآيد ديده نميشد. اين وعده كه استقالل روزهاي بهتري را تجربه خواهد كرد، به جملهاي غالب در ميان اظهارات مربيان اســتقالل بدل شده است.

البــد منصوريــان و كادرش توقع دارند اســتقالل با آن همه هزينــهاي كه در نقل و انتقاالت انجام داده به همين منوال ادامه دهد و پي در پي امتياز از دســت بدهد؟! نه، اين گونه نخواهد شد. سير استقالل تغيير خواهد كرد.

درســت ماننــد فصل پيش كــه پس از پيمايش هفتههايي سرشــار از ناكامي (قريب به 5هفته) به ثبات نسبي رسيد و حتي آنقدر هماهنگ شد كه شهرآورد را هم برد اما نتيجه آن استقاللي كه روز به روز بهتر شد چه بود؟ آيا جامي به دســت آمد؟ آيا فتح قابل وصفي بــود؟ در حقيقت اســتقالل به دســتاوردي نرســيد و همــه آنچه عايدش شــد، زدودن خاطرات تلخ بازيهاي ماللآور تابستان داغي بود كه اعصاب و روان تيفوسيهاي پايتخت را بر هم ريخته بود.

در واقع اســتقالل هنر كرد كه تمام آن ويرانههايي كه به دســت خودش ساخته بود، ترميم كرد و نسبتا بناي آبرومندي ساخت تا بيش از اين مورد طعنه قرار نگيرد.

*** اســتقالل امروز نيــز در مســير همان اســتقالل گام برمي دارد. استقالل ميخواهد آنقدر كيفيت فنــي و تاكتيكياش را كاهش دهــد كــه وقتي اندكــي به لحــاظ فني رو به بهبودي گذاشــت، عــوام را قانع كند، نه بينندههــاي ســختگيرش را نه آنهــا كه از اســتقالل اقتدار و قهرمانيهــاي پي در پي ميخواهند. اين اســتقالل در واقع متعلق به نسلي است كه از اســتقالل بزرگ چيزي به يــاد ندارند و از خاطر بردهاند اســتقاللي كه وقتي اســمش ميآمد، فقط يك اســم نبود. يك هويت بود. يك صندوقچه افتخار بود. اين اســتقالل نيز در همان راه و طريقي اســت كه فصل پيش پيمــود و عايدياش از ليگ برتر و جام حذفي نه جامي شد و نه اعتباري. استقالل به چشــم بر هم زدني 5 امتياز از پرســپوليس پس افتاده است. مگر چند امتياز براي رساندن يك تيم به قهرماني نياز اســت؟ پرســپوليس فصل پيش درست در همين هفتههاي آغازين پروژه پيشــي گرفتن خود از اســتقالل را آغاز كرد و آبيها تا به خود آمدند ديدند فاصلههاي بسياري با رقيب سنتي دارند و هر چه زدند، هر چه كوفتند، هر چه تغيير و تحول ايجاد كردند، كه همگي گرهگشــا هم بود اما در نهايت منجر به جامي نشد.

اســتقالل فصل پيش درســت در همين هفتهها جام را از دســت داد؛ واقعيتي كه شايد منصوريــان و كادرش هنوز از عمق جان آن را درك نكردهانــد. ما متوقع بوديم كه اســتقالل منصوريــان پس از يك ســال و چند ماه، ايضا اردويي بلنــد مدت و بازيهاي تداركاتي تيمي معقول تر، تيمي با برنامهتر و تيمي تيمتر و در مسير قهرماني باشــد اما در عمل شاهديم كه استقالل ساخته دست او آن استقاللي نيست و نبوده كه انتظارش را داشتهايم.

*** شايد براي نا اميدی خيلي زود باشد، شايد براي اينكه اســتقالل را از دايــره تيمهايي كه ميتواننــد جامي به دســت آورند، خارج كنيم زمان مناســبي نباشــد اما بي تعارف اين ليگ فقط يك مدعي قهرماني دارد كه آن هم بارش را بســته است و براي اســتقالل اگر ميخواهد تنها مدعي اين ليگ را به پايين بكشد، تنها يك راه باقي اســت. اينكه همچون آن رقيب باشد. شايد دليل اعتراض آن دسته از تماشاگراني كه پس از تساوي خانگي مقابل استقالل خوزستان ســخت منصوريان را به نقد كشــيدند، همين باشد. شــايد آنها نيز توقع داشتهاند منصوريان چيزي باشــد مثل برانكو. يــك مربي باهوش، برنامه محور با تيمي كه قاعده بازي را در خانه و خارج از خانه ميداند. پرسپوليسي كه برانكو ســاخته عقالنيت و تدبير را سرلوحه امور خود قرار داده اســت اما در استقاللي كه منصوريان پديد آورده هيچ نشانهاي از تدبير و دورانديشي نميبينيم. همين 5 امتيازي كه از دســت رفته خود نشانههايي بارز و آشكار است از آيندهنگر نبودن منصوريان و تيمش.

شايد براي نا اميدی خيلي زود باشد، شايد براي اينکه استقالل را از دايره تيمهايي که ميتوانند جامي به دست آورند، خارج کنيم زمان مناسبي نباشد اما بي تعارف اين ليگ فقط يك مدعي قهرماني دارد که آن هم بارش را بسته است و براي استقالل اگر ميخواهد تنها مدعي اين ليگ را به پايين بکشد، تنها يك راه باقي است. اينکه همچون آن رقيب باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.