هواي قائدي را داشته باشيد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بــازي اســتقالل مقابــل اســتقالل خوزستان هر كم و كاستي كه داشت چهره يــك بازيكن كه همه بهعنــوان پديده از او يــاد كردند را به ليگ معرفي كرد. بيترديد مهدي قائدي، ستاره جوان و بوشهري تيم اســتقالل بود كه بعــد از ورودش به زمين چشمها را به سوي خود خيره كرد.

ســرمربي آبي پوشــان قبل از ورود پديده فصل گذشــته ليگ يك به زمين مســابقه، او را به آغوش كشيد و جمالتي را بهعنــوان آخريــن توصيههــا قبل از اولين بــازي با پيراهن اســتقالل آن هم در ورزشــگاه آزادي به وي گفت و سپس قائدي وارد ميدان شد.

قائدي با احتســاب اوقات تلف شده بازي حدود 30 دقيقــه در ميدان حضور داشــت و در اولين تجربــه حضورش در اســتقالل آنقدر خوش درخشيد تا چشم كارشناســان و هــواداران را به خود خيره كند و حتــي ناكامي آبي پوشــان در گل زدن هم پشــت درخشــش ايــن بازيكن جوان ناديده گرفته شــود. ســرمربي آبي پوشــان بعد از اتمام بازي هم قائدي را به كناري كشــيد و به او توصيه كرد به خاطر حفظ شــرايط خودش تا اطــالع ثانوي از هرگونه مصاحبــه با رســانهها خودداري كرده و همچنــان روي تمريناتش تمركز كند. اما در ميان درخشش بازيكني كه به باشوي كوچك معروف است و بارها توسط هواداران استقالل مورد تشويق قرار گرفت يك موضوع خيلي مهم گم شد؛ قائدي بايد حواسش باشد. خيلي از بازيكنان قبلتر از او در همين ورزشــگاه توســط هــواداران تشويق شــدند و محبوبيت آنها باعث شد تا چهره شــناخته شدند اما به همان اندازه كه اين محبوبيت آنها را يك شــبه بزرگ و چهــره كرد بــه همان انــدازه هم باعث دردسرشان شد تا جايي كه خيلي زود در ايــن فوتبال بي در و پيكر كه در آن چهره سوزي كامال متداول اســت محو شدند و امروز نامي از آنها نيست.

بازيكنانــي كه به اندازه قائدي صدای ســوت و كف هواداران دل آنها را لرزاند و متوجه نشدند چه زماني همين محبوبيت ابزاري شــد براي فرو پاشي آنها. اي كاش منصوريــان همين حرفها را هم در گوش باشوي كوچك ميگفت.

در فوتبالي كه زرق و برقش چشــمها را كور كرده و تمام جوانان كم سن و سال نظير قائدي را به طرف خود جذب ميكند بــه همان انــدازه زرق و برقــش ميتواند باتالق داشته باشــد كه اتفاقا اين بازيكن جوان را بدون اينكه خودشــان هم متوجه شــوند، در خود غرق ميكند. استقالليها حواسشان به اين باشوي كوچك باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.