قريب مخالف منصوريان است يا افتخاري؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

شــركت نكردن قريب در جلسات هيات مديــره اســتقالل باعث حرف و حديثهــاي زيادي شــده اســت و خيليهــا معتقدند كــه رييس هيات مديره اســتقالل با منصوريان مخالف اســت و اعتقادي به كار او ندارد. حتي اين روزها اين شــايعه دهان به دهان ميچرخــد كــه قريب قصــد دارد در صورتي كه استقالل در هفته سوم ليگ برتر مقابل تراكتورسازي، نخستين برد خود در اين فصل را به دســت نياورد، تغيير ســرمربي تيم را در دســتور كار خود قرار دهد.

نكته اينكه شنيده ميشود رييس هيات مديره باشــگاه اســتقالل رابطه چندان خوبي با برخي از اعضاي هيات مديره و مديرعامل باشــگاه اســتقالل ندارد و به همين دليل در 2 جلســهاي كه هيات مديره جديد باشگاه تشكيل داده كه جلســه اخير آن ســاعت 19 روز سهشنبه بوده شركت نكرده است. هرچند كه قريب بــه برخي از اعضاي هيات مديره دليل اين دوجلسه غيبت را مشــغله كاري عنوان كرده است. با اين شــرايط بايد ديد كــه نتيجه اين اختالفــات چه خواهد شــد و آيا بازي با تراكتورســازي آخرين ديداري است كه منصوريان روي نيمكت آبيپوشان مينشــيند. اين در حالي است كه روز گذشــته جواد قراب يكــي از اعضاي هيات مديــره اســتقالل در خصوص شــركت نكــردن قريب در جلســات هيات مديــره اينطور ميگويد: «قريب مشكلي با اعضاي هيات مديره ندارد و چون گرفتاري داشــت در اين جلسات شركت نكرد و قطعا در جلسات بعدي هيــات مديره شــركت ميكند.»قراب دربــاره اينكــه آيــا قرار اســت براي بازي بــا تراكتورســازي اولتيماتومي بــه منصوريــان داده شــود، ميگويد: «كادرفني استقالل زحمت زيادي براي تيم ميكشند. مســاله حمايت نيست بلكه اســتقالل مشــكلي ندارد و دليل نــدارد به منصوريان هــم اولتيماتومي داده شــود. مطمئن باشيد از بازيهاي بعد كــه توپهاي بازيكنان اســتقالل وارد دروازه حريفان شــود، هواداران با خوشحالي ورزشگاه را ترك ميكنند.»

شايعات پشت سر غيبتهای رييس هيات مديره در جلسات

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.