تمرين ضعيف پشت پرده بازي نكردن بيت سعيد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

به نظر ميرسيد در هفته دوم حسن بيت ســعيد در بازي با استقالل خوزستان به ميدان برود اما آنچه باعث تعجب جامعه فوتبال شــد حذف بيت سعيد از تركيب اصلي استقالل بود.

منصوريان ترجيــح داد اين بازي را بدون حضــور بيت ســعيد در تركيــب اصلي تيمش آغاز كند و ســپس روند بازي هم به نوعي پيش رفت كه مهدي قائدي، مجتبي جباري و سجاد شهباززاده سه بازيكني بودند كه از روي نيمكت به داخل ميدان آمدند تا اســتفاده از بيت سعيد در دومين ديدار آبيها عمال امكان پذير نباشد.

بازي نــدادن به بازيكنــي كه فصل پيش در تيم اســتقالل خوزســتان توپ زده بود يك معمــاي بزرگ در بازي اســتقالل و اســتقالل خوزستان بودو خيليها ميخواستند دليل اين كار منصوريان را بدانند اما آنچه ميتوان از البه الي حرفهاي مربيان استقالل متوجه شد اين بود كه بيت ســعيد طي هفته گذشته نتوانسته در تمرينات رضايت منصوريان را جلب كند.

از آنجايــي كــه در طول هفته گذشــته انصاري و شــجاعيان در تمرينات آبي پوشــان به مراتب بهتر از بيت ســعيد كار كرده بودند و موفقتر از او نشان داده بودند و با توجه به اينكه مالك براي حضور در تركيب ثابت اســتقالل از سوي منصوريان تالش بيشتر در تمرينات است، سرمربي استقالل ترجيح داد تا از بازيكناني در تركيب ثابتش اســتفاده كند كــه در تمرينات هفته گذشــته تالش بيشــتري داشته و چهره بهتري از خود نشان داده بودند.

حتي حضــور شــهباززاده روي نيمكت و علــي قرباني در تركيب ثابــت هم به همين باز ميگشت و تنها شرايط تمريني اين دو بازيكن در هفته گذشــته بود كه مشــخص كرد كدام بــه تركيب ثابت راه يابد و كــدام روي نيمكت بنشيند.

نكتــه اينجا اســت كه فريبــا مديرفني اســتقالل هم روز گذشــته درباره چرايي بازي نكردن بيت ســعيد در بازي مقابل اســتقالل خوزســتان به آماده بودن رقبــاي اين بازيكن اشاره ميكند و در ادامه ميگويد: «البته برنامه ما اين بود كه بيتســعيد را بهعنــوان يكي از تعويضهــا وارد زمين كنيم امــا تعويضهايي كه داشــتيم بر اساس شرايط بازي طوري پيش رفت كه نوبت به بيتســعيد نرسيد. او بازيكن شايستهاي است و ميتواند در آينده به استقالل كمك كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.