فكري: بازي استقالل من را قانع نميكند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

محمود فكري كاپيتان ســابق استقالل از نحوه بازي كردن اســتقالليها راضي نيســت. فكــري در اين زمينه ميگويد: «اســتقالل در نيمــه دوم بــازي تهاجميتــري را به نمايش گذاشــت و توانســت موقعيتهايي را به وجود بيــاورد. آنها نســبت بــه بازي گذشــته كه نتوانستند موقعيت خاصي ايجاد كنند، در اين بــازي موفقتر عمل كردند. البته از اســتقالل انتظــار بيشتري ميرود و بايــد نتايج بهتري كســب كند. اگر آنها بخواهند همينطور نتيجه بگيرنــد، از كورس قهرمانــي عقب ميمانند و امتيــاز زيادي از دســت ميدهنــد. من هنوز بهعنــوان بيننده از نوع بازي كه اســتقالل به نمايش ميگذارد، قانع نميشوم. استقالل بايد در تمام موارد بهتر از اين باشــد. بازيكنان اين تيم از نظر فنــي از بازيكنان تيمهاي ديگر در سطح باالتري قرار دارند و به همين دليل بايد بهتر عمل كنند. اســتقالل در آمارهايي مانند ايجاد موقعيت گل، ســانتر و تعــداد پاس كه برتــري دارد، بايد آنها را بــه گل تبديل كند. اينها مواردي است كه بايد استقالل در آن بهتر عمل كند و فكر كنم در بازيهاي آينده شرايط براي اين تيم بهتر شود.»

فكري در مــورد بازي قائــدي كه مورد تحسين تماشــاگران قرار گرفت نيز ميگويد: «زماني كه قائدي به زمين آمد وزن اســتقالل در حمله بيشتر شــد و حضور او باعث شد تا استقالل بازي هجوميتري را به نمايش بگذارد. او از همان ابتداي ديدار باند آبي به دست بسته بود تا اينطور خودنمايي كند ولي او بايد بداند كه خودش را با فوتبال بايد نشان دهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.