روايتي ديگر از دليل ناراحتي قريب پرداختيها شفاف نيست

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

محمدحســين قريب كه سابقه سه ســال مديرعاملي اســتقالل را دارد و قهرماني ليگ پنجم با مديريت او كسب شد، از اتفاقات اخير در باشگاه استقالل ناراحــت اســت و به هميــن دليل در جلســات هيات مديره شركت نميكند. رييــس هيات مديره اســتقالل از عدم شــفافيت مالي در زمينههاي مختلف از باشگاه ناراحت است و چون طبق قانون تجــارت هيات مديره بايد پاســخگوی اتفاقات باشــد، اعتقــاد دارد در جايي كه نميتواند پاســخگو باشد، حضورش بيفايده است.

يكي از مــواردي كه باعث ناراحتي قريب شــده، بحــث قراردادها، حاميان مالی و پرداختيها به بازيكنان اســت. بهعنوان مثال يكي از اين موارد قرارداد هراير مگويان مدافع ارمنستاني استقالل است. اكنون كه اســتقالل اعالم كرده نيازي به اين بازيكــن ندارد، بايد مبلغ يك ميليــارد و 400 ميليون به مگويان بپــردازد، در صورتي كه پيش از اردوي ارمنستان، استقالليها با نصف اين مبلغ ميتوانستند قرارداد مدافع ارمنستاني را فســخ كنند. قريب معتقد است كه اين نوع هزينهها بدهيهايي را ايجاد ميكند كه بر گردن هيات مديره خواهد بود.

رييس هيات مديره استقالل اعتقاد دارد كه باشگاه با مديريت تك نفره اداره ميشــود و به همين دليل تمايلي براي حضور در هيــات مديره ندارد. قريب بر اين نظر اســت كه هيات مديره اطالعي از مسائل مالي باشگاه ندارد و به همين خاطــر نميخواهد در اســتقالل بماند. او قصــد دارد در چنــد روز آينده نزد وزير ورزش و جوانان برود و گزارشــي از شــرايط باشــگاه ارائه دهد و او را در جريان اتفاقات رخ داده، قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.