استقالل 180 دقيقه در حسرت يك گل زده

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالل فصل گذشته در مجموع 30 بــازي ليگ تنها برابر پرســپوليس در بازي رفت و تراكتورســازي در بازي برگشــت موفق به گلزني نشده بود اما ايــن آمــار فوقالعاده در شــروع ليگ هفدهــم كامال از دســت رفته اســت. اســتقالل در 2 بــازي ابتدايــي ليگ هفدهم موفق به گل زدن نشده تا حتي اين آمار هم براي اين تيم از دست رفته باشــد و آبيها آمارهــاي خوب خود را يكي پس از ديگري از دست بدهند. اين موضوع خود نشــان ميدهد جدا شدن بازيكني مثل كاوه رضايي كه فصل قبل با بازيكنان خط مياني اســتقالل كامال هماهنگ شــده بود، چقدر ضربه بدي براي آبيهــا بوده و تغييــرات زياد در تركيب نسبت به فصل گذشته اين تيم را از فرم ايدهآل دور كرده اســت. آنچه مسلم است منصوريان هنوز تركيب تيم خود در خط آتش را نشــناخته است و همين مساله باعث شــده هافبكهاي هجومــي و البتــه مهاجمــان اين تيم در زمين ســردرگم بازي كنند و البته حمالت اين تيم بيشــتر بــر پايه نبوغ فردي بازيكنان باشد. استقالل نتوانسته در دو هفتــهاي كه از آغــاز رقابتهاي ليگ هفدهــم ميگــذرد نتايج مدنظر هوادارانش را به دســت آورد. هر چند بر اســاس 2 هفته نميشــود عملكرد كادرفنــي يــك تيم را ارزيابــي كرد و منصوريان هم نشــان داده كه تيمهاي تحت هدايتش از هفته چهارم يا پنجم شــروع به نتيجه گرفتن ميكنند. بايد ديد ايــن تيم با چنين خــط حملهاي كه در دو بازي گل نزده ســرانجام چه عاقبتي خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.