پيروز قرباني: از نوع بازي استقالل خوشم نميآيد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در حالي كه پيــش از اين پيروز قرباني به دليل رفاقــت با منصوريان از او حمايــت ميكــرد امــا بــه نظر ميرســد حوصله او هم از بابت نتيجه نگرفتنهاي استقالل سر رفته و ديگر در بيــن حرفهاي قرباني نشــاني از حمايت ديــده نميشــود. قرباني در خصوص بــازي اســتقالل ميگويد: «اصال از بازي استقالل خوشم نيامد و نميتوانم بگويم استقالل در اين ديدار خوب بود. استقالل در روي زمين فقط به خالقيتهاي فردي چشم دارد و كار تيمــي را از اين تيم نميبينيم. همين مساله باعث شده تا همه تيمها بدانند كه برابر خالقيتهاي فردي بازيكنان استقالل چطور بايد دفاع كنند.»

قربانــي در خصــوص داوري ميگويد: «داور كه به ضرر اســتقالل ســوت زد و پنالتيهاي ايــن تيم را نگرفت اما نبايد همــه چيز را به داور ربط دهيم. متاســفانه اســتقالل االن نه زيبــا بــازي ميكند و نــه خوب امتيــاز ميگيرد و با اين شــيوه بازي كــردن نميتوانــد مدعــي قهرماني باشد.»پيشكســوت استقالل در پايان ميگويد: «اســتقالل اگــر ميخواهد بهتر نتيجــه بگيرد بايــد از اين نوع بازي خارج شده و روي كارهاي تيمي تمركز كند تا بتواند امتياز بگيرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.