استقالل برنامه خاصي در زمين نداشت

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

علي جباري پيشكسوت استقالل از نحوه بازي كردن استقالل خوشش نيامده ودر خصوص بازي اســتقالل مقابل اســتقالل خوزستان ميگويد: «بــازي خوبــي نبــود و اســتقالل نتوانســت انتظارات مــان را در اين بازي برآورده كند. غير از ســه، چهار موقعيتي كه اســتقالل داشــت من بــازي پاياپايــي را از دو تيم ديدم و اين براي اســتقالل اصال خوب نبود. اســتقالل برنامه خاصــي در زمين نداشــت و همين باعث شد تا حتي استقالل خوزستان هم در اين ديدار از اين تيم امتياز بگيرد.»

جبــاري در خصــوص داوري ميگويــد: «اشــتباهات داوري عليه اســتقالل بود اما اين دليل نميشود كه همه چيز را گردن داور بياندازيم. استقالل هم بايد برنامه بهتري براي گل زدن داشت.»پيشكسوت استقالل با حمايــت از منصوريــان ميگويد: «درست است كه استقالل در اين دو بازي خــوب نبود اما با اين حال بايد از منصوريان حمايت كنيم. اميدوارم او با تفكر بيشــتر شرايط استقالل را بهتر كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.