واكنش عجيب منصوريان به اعتراض ها

نميشنوم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

منصوريان صداي اعتراضهاي حاميان ديروزش را كه از سبك و سياق بازي استقالل رضايت ندارند، نميشــنود كه اين بيرحمانهترين شكل برخورد با كساني اســت كه توقعات بجايي از استقالل دارند. اينهــا كه منصوريان مدعي شــده صداي شــان به گوشش نميرســد، همانهايي هستند كه تا ديروز سرسختانه ســرمربي تيم خود را حمايت ميكردند و همين ســرمربي بارها به واسطه حمايت همينها ژستهاي پيروزمندانه در برابر رسانهها ميگرفت.

حال چطور اســت كه منصوريــان تنها صداي تشويقهاي هواداران اســتقالل را ميشنود و براي اعتراض آنها ارزشــي قايل نيست؟ آقاي منصوريان ايــن اظهارات از آن اظهاراتي اســت كه گوشهاي خيليها را آزار دارد. اين اعتراضها را جدي بگيريد. فوتبال بيرحم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.