فقط پادواني ميرسد ؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبكهاي مصدوم اســتقالل براي حضور در بازي برابر تراكتورسازي هم شــانس كمي دارند. فرشيد اسماعيلي و فرشــيد باقري قبل از شروع ليگ برتر دچار مصدوميت شــدند و دو بازي ابتدايي ليگ برتر را از دســت دادند. اين دو بازيكن البته هنوز به شــرايط بازي نرســيدهاند و احتمال حضورشــان در بازي با تراكتورســازي كم اســت. لئوناردو پادواني ديگر مصدوم استقالل اما وضعيت بهتري دارد و او اين شــانس را دارد كه به بازي مقابل تراكتورسازي برسد. البته در حال حاضر استقالل در پست هافبك مشكلي ندارد و نرسيدن دو هافبك اين تيم چندان نگراني براي منصوريان ايجاد نميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.