7 گل خورده در دو هفته؛ نصيرزاده: وضعيت گسترش نگران کننده نيست!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

7 گل خورده، تنها در دو هفته از رقابتها، در نوع خود فاجعهاي اســت در آمار گلهاي خورده يك تيم. تيمي كه دروازهبانش دو فصل پيش بهترين دروازهبــان ليگ بود و حاال با تغييرات گســتردهاي كــه در نقــل و انتقاالت داشــته، با همان دروازهبان به اين روز افتاده است.

بعد از باخت 4 بر يك مقابل پارس جنوبي جم و شكست 3 بر صفري كه در هفتــه دوم مقابــل ذوبآهن رقم خورد، گسترش فوالد خيلي زود وارد بحران شده است. بخشي از اين بحران را به حســاب هوشــنگ نصيرزادهاي مينويســند كه در نخســتين تجربه مديريتــش در فوتبــال، دســت بــه تغييرات گستردهاي زده است.

البتــه كه لــوكا بوناچيــچ هم از تيغ منتقدان مصــون نمانده و مقصر اول و آخر ضعفهاي فني گســترش فوالد او معرفي ميشــود. با اين حال اما هوشــنگ نصيرزاده در مصاحبهاي اعالم كرده كه شرايط گسترش فوالد روز به روز بهتر ميشــود: «شــرايط تيم مــا اصال نگرانكننده نيســت. ما يك تيم جوان داريم. گســترش فوالد سال گذشــته هم تا هفته هفتم بردي نداشــت اما در پايان فصل جزو هفت تيم باالي جدول شد. در خط دفاعي، بايد بازيكن جديدي به خدمت بگيريم. اگر آندرانيك تيموريان هم به آمادگي مطلوبتري برســد، بيشتر ميتواند به تيم كمك كند.»

نــوع مديريتهــاي فوتبالي در سالهاي اخير حتي ذهن كارشناسان و منتقدان را هم به سويي برده كه بعد از دو هفته شكست سنگين گسترش، نخســتين راهكار حل مشكل را حذف لوكا ميدانند. موضوعي كه فعال راهكار نصيرزاده براي حل مشكل تيم نيست. او حتي تأكيد كــرده او را براي فصل آينده هم حفظ ميكند: «از همين جا بگويم كه لوكا بوناچيچ حداقل تا آخر فصل مربي ما اســت و احتمال اينكه فصل آينده نيز با لوكا باشــيم بســيار زياد اســت. سياســتهاي لوكا كامال همسو با سياستهاي باشگاه است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.