اعتراف جنجالي دلفي: پنالتي نبود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يك پنالتي به سود استقالل و يك پنالتي هم به نفع اســتقالل خوزستان گرفته نشد. اين موضوعی بود كه خيلي از كارشناســان تأييــدش ميكردنــد. موضوعي كه بازبيني بازي هم به نوعي تأييدش ميكرد و نه ســيخ ميسوخت و نه كباب. ضمن اينكه نشــان ميداد آن همه جنجالي كه عليرضا منصوريان به خاطر داوري بــازي به راه انداخت، روي ديگري هم داشــته و در ســوي ديگر ميدان هم استقالل خوزستانيها معتقــد به يك صحنــه پنالتي بودهاند كه داور برايشــان نگرفته اســت. همه اين جنجالها اما حاال تحت تأثير يك اعتراف جنجالي قــرار ميگيرد. وقتي مهاجم اســتقالل خوزســتان اعتراف ميكند كه زكيپور هيچ خطايي روي او مرتكب نشده و داور به درستي براي استقالل خوزستان پنالتي نگرفته است. يونــس دلفي در اعتــراف جنجالياش گفته: «زكيپور روي من خطايي انجام نــداد و داور درســت تصميم گرفت و پنالتي اعالم نكرد.»

اينكه يك بازيكن بعد از اين همه جنجــال چنين اظهارنظــري ميكند بدون شك نشان از شجاعت و صداقت او دارد امــا نكتهاي كــه در اين بين وجود دارد اين اســت كــه گاهي در جريان مســابقه، بازيكن بــه اندازهاي درگير بازي اســت كه در بســياري از صحنههــا ممكن اســت متوجه آنچه در اطرافش رخ داده نشــود اما افرادي كه از بيرون شــاهد صحنهها هستند، فارغ از فشاري كه روي بازيكن است، ميتوانند متوجه شــوند كه اين خطا انجام شده يا نه؟

مشابه همين اتفاق حتي براي علي قرباني، بازيكن استقالل هم افتاده و او در صحنهاي كه روي او خطاي پنالتي شــده و داور نگرفته، تحت فشار بازي متوجه خطاي بازيكنان اطرافش نبوده است. حاال هم در اظهارنظر خود گفته كه اصــال متوجه نشــدم در آن لحظه چه اتفاقي افتاد. پاســخي كه به نسبت ســنجيدهتر و پختهتــر از اظهارنظري است كه دلفي داشته.

چرا كه معموال بازيكنان با تجربهتر فشــار بازي و بي حواسي خودشان در آن لحظــات را در اظهارنظرهاي بعدي شــان لحاظ ميكنند و معموال به طور قاطــع دربــاره صحنههاي مشــكوك اظهارنظر نميكنند.

مگــر آنكــه واقعــا از هــر نظر بابت پنالتــي بودن يا نبــودن چنين صحنههايي مطمئن باشــند. بايد ديد دلفي را در كدام دسته ميتوانيم جاي دهيم؟ كم تجربههايي با اظهارنظرهاي شــتابزده يا بازيكن شــجاعي كه بابت پنالتي نبودن خطايي كه روي او انجام شده صد در صد مطمئن است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.