کرمالچعب با کتانی قرمز، راضي از کسب يك امتياز

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضــا كرمالچعــب كه فصــل گذشــته در پرسپوليس حضور داشت، اين فصل به صورت قرضي به اســتقالل خوزستان رفت تــا بتواند بازي كند و به نيمكتنشينيهايش پايــان بدهد. كرمالچعب كه ظاهرا تعصب خاصي بــه پرســپوليس دارد، در بازي با اســتقالل، با استوكهاي قرمز به زمين رفت تا نشان دهد به اين بازي به شــكل ديگــري نگاه ميكند. كرمالچعب در اين بازي خيلي هم تالش كرد كــه گل بزند اما موفق نبــود. با اين حال اين مهاجم جوان خيلي خوشــحال اســت كه در ورزشــگاه بزرگ آزادي از استقالل يك امتياز گرفتند: «بازي خوبي بــود كه دو تيم تالش كردند به گل برسند. ما هم خوب بازي كرديم و در مقابل اســتقالليها هــم عملكرد خوبي داشتند و تالش كردند تا برنده بازي باشند.» رضا كرمالچعب در رابطه با اينكه خيلي تالش كرد گل بزنــد اما موفق نبود، ميگويــد: «گفتــه بودم تالشــم را ميكنــم گل بزنم. بــه هر حال چيزي كه مهــم اســت نتيجه گرفتــن تيم اســت كه خوشبختانه ما توانستيم از زمين حريف يك امتياز بگيريم.» كرمالچعــب در رابطه با اينكــه بين دو تيم اســتقالل خوزستان و استقالل تهران چه تفاوتي وجود دارد، توضيح ميدهد: «نميتوان دو تيم را با هم مقايسه كرد چراكه هر كدام از اين تيمها جايگاه خودشان را دارند و هواداران مخصوص به خود را.» مهاجم خوزستاني تيم ويسي كه قبل از بازي خيلي براي استقالليها كري خوانده بود ظاهرا حاال راضي اســت و از اينكه تيمش يك امتياز گرفته خوشــحال به نظر ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.