نقدی بر حرف های فوتسالی کفاشيان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در وصف آشــفتگي اوضاع فوتسال همين بس كه تيمهاي ريشهداري در اين رشته به اين نقطه رسيدند كه ديگر توان تيمداري در اين رشته را ندارند.

نه حمايتي از ســوي فدراســيون فوتبال و نه گوش شــنوايي كه حداقل درد دل آنها را بشنود.

همه اينها حســابي باعث ناراحتي فوتســاليها شده است. آن وقت جالب است كه علي كفاشيان، بهعنوان نايب رييس فدراســيون فوتبال و سرپرست كميتــه فوتســال در مراســم اعطاي جام قهرماني ليگ دسته يك فوتسال در قرچــك از حمايت از فوتســال در شهرهاي محروم ميگويد: «سعي ما بر حمايت از فوتســال كشور و بخصوص فوتســال در مناطق داراي اســتعداد اســت، ما از فوتســال قرچك حمايت خواهيم كرد تا مشكالت اين رشته رفع شده و بتواند مانند گذشته بدرخشد.»

بعــد از اين اظهارنظــر يك نفر در آن جمــع نبوده كــه بگويد آقاي كفاشــيان شــما از همــان تيمهاي ريشــه دار حمايت كن كه كنارهگيري نكننــد، حمايت از شــهرهاي محروم پيشكش!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.