درگيري؟ فقط با صداي بلند حرف ميزديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تراكتورسازي هر دو بازي خود را باخته و از تيمهــاي صفــر امتيازي جدول اســت. موضوعي كه به خودي خود ميتواند فشــار و اســترس زيــادي را به بازيكنــان اين تيم وارد كند و حتي بــه درگيريهايي هم ميان آنها بيانجامد. شــايد به همين خاطر بود كه زمزمههاي مربوط به درگيري ميان بازيكنان ايــن تيــم در جريان بازي با پرســپوليس را خيليها راحت بــاور كردند. محمد ابراهيمي امــا همه اين شــايعهها را بــه خاطر صداي بلند بازيكنــان در زمان صحبت كردن با هم ميداند: « موضوع خاصــي رخ نداده بود. ما ميخواســتيم به روند بازي نظم بدهيم كه به دليل ســر و صداي زياد در ورزشگاه مجبور ميشديم با صداي بلند حرف بزنيم.» با همه فشار و استرســي كه بازيكنان تراكتورسازي را مشــوش كرده اما آنها خيلي خوش شانس هســتند كــه ميتوانند در روزهاي ســخت حمايت هواداران خود را پشــت ســر داشته باشــند. هواداران تراكتورســازي در بازي با پرســپوليس يكبــار ديگر نشــان دادند كه هنوز يكي از بهترين هواداران هســتند و در روزهاي ســخت تيم خود را تنها نميگذارند. ابراهيمي اين حمايــت را خيلي خوب لمس كرده و دربارهاش ميگويد: «هواداران حضور بسيار خوبي در ورزشــگاه داشتند و حمايت فوقالعاده و همه جانبهاي از تيمشان داشتند كه جا دارد از همه آنها تشــكر كنم. اميدوارم در ديدارهــاي آينــده اين نتيجــه را جبران كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.