استاد نقل و انتقاالت در انتظار يك مهاجم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تا پيش از اينكه ليگ شــروع شــود و گســترش فوالد با نتايج ضعيــف خود مــورد انتقــاد قرار بگيرد، اين باشگاه را يكي از موفق ترينهــاي فصل نقــل و انتقاالت ميناميدند.

باشــگاهي كــه از انتقــال بازيكنانش بــه تيمهاي ديگر پول خوبــي به جيــب زد و توانســت بازيكنان مدنظر سرمربياش را هم بدون دردسري جدي جذب كند.

بــا اين حــال اما هنــوز لوكا بوناچيچ براي كامل شدن تيمش، يك مهاجم و مدافع ميخواهد كه بايد باشگاه براي او جذب كند. در راستاي نيازي كه به حضور مهاجم و مدافع در اين تيم حس ميشد، گسترش فوالد هفته گذشته با يك مهاجم ازبكستاني به توافق رسيد و گفته ميشــد كه قرار است كه پس از حضور در ايران، با اين تيم تبريزي قرارداد ببندد.

پــس از بررســيهايي كــه مسووالن باشــگاه گسترش فوالد انجام دادند، مشــخص شد كه اين بازيكن مشــكالتي دارد كه ممكن اســت در روند ثبت قــراردادش مشكل ايجاد كند.

در اين راســتا، لوكا بوناچيچ نيز قيد جذب ايــن مهاجم را زد. بعــد از اينكه جذب ايــن مهاجم منتفي شد، باشگاه گسترش فوالد همچنــان بــه دنبال جــذب يك مهاجم و يك مدافع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.