فرصتي براي راهآهن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

راهآهن هم از معدود تيمهــاي ليگ يكي بود كه تا همين يكی دو هفته پيش وضعيت سرمربياش مشخص نبود.

ايــن تيم هم به دليل مشــكالت مالي كه دارد و شــروع ديرهنگام تمرينات (بهتر است بگوييم خيلي دير) نتوانست در فصل نقل و انتقاالت فعاليت خوبي داشته باشد.

راهآهن در هفته اول بايد به مصاف شهرداري ماهشهر برود كه مربي با تجربهاي مثل كوروش موســوي را در اختيار دارد. شايد براي راهآهن بهترين اتفاق ميزباني باشد.

آنها نه تنها خستگي راه را نخواهند داشت بلكه ميتوانند از شرايط ميزباني شان در هفته اول استفاده كنند.

شــايد بايد منتظر شــكل گرفتن واقعي اين تيم پس از ‪5 4،‬ هفته باشــيم. اما در همين هفتههاي ابتدايي هم نبايد امتياز از دست بدهند چون بازي به بازي جمع كردن امتياز سختتر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.