کار سخت صبا در روز اول

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســاعت 18 فردا ســوت آغاز بازيهاي ليگ يك به صدا در ميآيد و چنــد تيم مثل گل گهرســيرجان، مس كرمان، نســاجي مازندران و ماشينســازي تبريز با تداركات خوبي كه داشتند آماده حضور در فصل جديد ليگ هســتند. در عوض تيمي هــم داريم به نام صباي قم كه در همين 10 روز گذشته سه سرمربي انتخاب كرد و بايد در اولين بازي در اراك به مصاف آلومينيوم اين شهر برود.

بدون شــك از صبا نبايد انتظار داشــت كه در ‪4 3،‬ هفته اول ليگ نتايج خيلي خوبی را به دســت آورد چون شايد جلسات تمريني آنها به تعداد انگشتان دو دست هم نرسد.

قطعا اين بازي براي صبا آســان نخواهد بود چراكه اراكي از مدتها پيش تمرينات شان را زير نظر علي حنطه آغاز كرده و حداقل اينكه آنها در اين مدت به تركيب اصلي شان دست پيدا كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.