بوعذار به فجرسپاسي پيوست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عباس بوعذار بازيكن فصل گذشــته نفت تهران بــراي گذراندن خدمت ســربازي خود راهي فجرسپاسي شد.

بوعــذار فصل گذشــته در 15 بازي براي نفت تهران به ميــدان رفت و در مجموع 582 دقيقه بازي كرد كه يك گل زد و يك پاس گل هــم داد. هدايت اين تيم برعهده علي كالنتري است.

ضمن اينكه از لبــاس جديد تيم فوتبال فجرسپاســي شــيراز در آستانه شــروع فصل رونمايي شــد. ســاعت 18 روز دوشــنبه 16 مردادماه آنها ميزبان بادران تهران خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.