گل زدن، روزي خداست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

امین قاسمينژاد يكي از مهاجماني است كه در 2 هفته ابتدايي لیگ برتر خیلي خوب كار كرد و توانسته دروازه پیكان و سپاهان را باز كند. قاسمينژاد كه انگیزه زيادي براي رسیدن بهعنوان آقاي گلي دارد، معتقد است پديده مشهد اين فصل شرايط خوبي دارد كه ميتواند حتي به سهمیه آسیا دست پیدا كند. امین قاسمينژاد هافبكمهاجم پديده مشهد كه اين روزها يكي از آمادهترينهاست، در مورد پیروزي 4 بر صفر مقابل سپاهان، شرايط تیمش، گل زدنهايش ...و صحبت ميكند.

پیروزي پر گلي مقابل سپاهان به دست آورديد كه باوركردني نیست...

خدا را شــكر ما بــازي را خيلي خوب شــروع كرديم و در همان ابتداي بازي به گل رســيديم. مــا در اين بازي براي كســب همه امتيازات بــه ميدان رفتيــم و با گل زودهنگام نشــان داديم مستحق كسب پيروزي هستيم. در ادامه هم خيلي منطقي و خوب كار كرديم كه با دســتورات كادرفني توانستيم يك برد خوب با 4 گل به دست بياوريم. من فكر ميكنم اگر كمي دقت بيشتري داشتيم ميتوانستيم حتي به 6 گل هم برسيم اما قســمت اين بود كه با 4 گل بازي تمام شود.

اصال فكر ميكرديد به سپاهان 4 گل بزنید؟

در فوتبال ايران هيچ اتفاقي محال نيســت. شــرايط بچهها براي اين بازي خيلي خوب بود و ما توانســتيم فوتبال خــوب و منطقي انجام دهيــم. براي ما واقعــا مهم نبود جلوي چــه تيمي بازي ميكنيم و فقط برد ميخواستيم. جمعه هم روز ســپاهان نبود و روز خوب ما بود كه توانستيم با 4 گل ببريم.

اما كســي فكر نميكرد بردتان اين قدر پر گل شود...

بلــه، واقعا باوركردني نيســت اما انصافا ما تيم خوبــي داريم كه اميدوارم اين رونــد خوب را تا پايــان ليگ ادامه دهيم.

با اين روند خوب ميخواهید به كجاي جدول برسید؟ ظاهرا به دنبال كسب سهمیه آسیا هستید...

اگر مشكلي پيش نيايد ميخواهيم بهتــر از فصل گذشــته باشــيم. درباره ســهميه آســيا هم بايد بگويم االن نظر دادن سخت است چون هفته دوم هستيم و 28 هفته ديگر باقــي مانده اما در كل يك تيم خوب در پديده جمع شديم كه میخواهيم روز به روز بهتر از قبل باشيم و مقامي كســب كنيم كه در شأن پديده مشهد باشد. رسيدن به سهميه آسيا دور از دسترس نيست و اگر روند خوبمان را ادامه دهيم ميتوانيم به آن برسيم.

در 2 هفتــه ابتدايي لیگ 2 گل زدي كه نشــان ميدهد از آمادگي بااليي برخوردار هســتي و انگیزه بااليي داري...

خدا را شــكر هفتــه اول را با گل شروع كردم و در دقيقه ‪3 2،‬ گل زدم. در اين بازي هم توانســتم گل بزنم كه همه اينهــا نتيجه زحمت بچهها اســت. براي من مهم نتيجه گرفتن تيم اســت اما اگر موقعيتي براي گل زدن به دســت بياورم سعي ميكنم از آن نهايت بهره را ببرم و آن را هدر ندهم.

فصل گذشــته هم شروع خوبي داشتي اما در پايان نتوانستي خوب كار كني...

فصــل پيش مــن 7 گل زدم كه يكي از آنها را داور به اشــتباه آفســايد اعالم كرد. در جام حذفي هم موفق شدم 5 گل بزنم.

البتــه فصل قبل بيشــتر بهعنوان هافبك نفــوذي و وينگر بازي ميكردم كــه در بعضــي بازيها حتــي هافبك دفاعي هم شدم اما تمام تالشم را كردم كه جواب اعتماد كادرفني را بدهم. من در پديده هم تمام تالشم را ميكنم كه به خوبــي كار كنم تــا كادرفني از من راضي باشــد. در كل بازيكني نيستم كه موقعيتها را هدر بدهم و با تمام وجود بازي ميكنم.

فكر ميكنــي اين فصل بتواني يكي از مدعیان كســب آقاي گلي باشي؟

صحبــت در مــورد آقــاي گلي ســخت اســت. گل زدن، روزي اســت كه خدا ميدهد. توپــي كه ميآيد اگر خدا بخواهد در بدترين و ســختترين شرايط گل ميشــود اما بعضي وقتها خــدا نميخواهد و دروازه خالي هم گل نميشــود. همه چيز بستگي به شرايط دارد اما مــن ميخواهم براي آقاي گلي بروم.

هفته آينده مقابل صنعتنفت آبــادان بازي داريد. ايــن بازي را چطور ميبینید؟

بــازي بــا صنعتنفت هميشــه شرايط خاص خودش را دارد. اين بازي در شــرايط آب و هوايي متفــاوت و با هواداران پرشــور آباداني برگزار ميشود كه كار براي ما ســخت خواهد بود اما ما ميرويم تا با يك بازي منطقي و خوب، حداكثر امتيازات را كسب كنيم.

در بــازي صنعتنفــت مقابل اســتقالل، به نظر ميرسید كیفیت چمن ورزشگاه آبادان چندان خوب نیست...

مــن اين بــازي را نديدم، چمن ورزشــگاه آبادان شــايد زرد باشــد اما معموال هموار اســت و مشكلي ندارد. به هــر حال اميدوارم همــه تيمها صاحب ورزشــگاههاي اختصاصي و خوب شوند كــه بتوانند به خوبي از هوادارانشــان ميزباني كنند.

اما االن ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد افتتاح شده و از آن استفاده نميشود...

اميدواريم مشــكالت حل شود و بازي تيمهاي مشهدي در ورزشگاه امام رضا (ع) برگزار شود. اين ورزشگاه يكي از بهترين ورزشگاههاي ايران است كه حيف اســت از آن استفاده نشود. ما يك جلسه تمرين در آنجا داشــتيم كه واقعا كيفيت چمن آن عالي بود. اميدوارم مسووالن با شرايط كنار بيايند تا مردم مشهد بتوانند از اين ورزشگاه استفاده و بازي تيمهاي محبوبشان را تماشا كنند. هفته سوم

پنجشنبه 9۱ مرداد 96 نفت تهران- پرسپوليس، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 2۰:45 استقالل خوزستان- سايپا، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت ۰3:۰2 گسترش فوالد تبريز- سپيدرود رشت، ورزشگاه بنيان ديزل تبريز، ساعت ۱9:45

جمعه ۰2 مرداد 96 سياهجامگان مشهد- فوالد خوزستان، ورزشگاه ثامناالئمه مشهد، ساعت ۰3:۰2 پيكان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه شهدای شهرقدس، ساعت ۰3:۰2 صنعتنفت آبادان- پديده مشهد، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت ۰3:۰2 سپاهان اصفهان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه نقشجهان اصفهان، ساعت ۰3:۰2 استقالل- تراكتورسازی تبريز، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 2۰:45 هفته چهارم چهارشنبه ۵2 مرداد 96 پرسپوليس- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 2۰:45

پنجشنبه 26 مرداد 96 سايپا- استقالل، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 2۰:45 تراكتورسازی تبريز- نفت تهران- ورزشگاه يادگارامام (ره) تبريز، ساعت ۱9:45 ذوبآهن اصفهان- سپاهان، ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، ساعت 5۱:۰2

جمعه ۷2 مرداد69 فوالد خوزستان- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت ۰3:۰2 پديده مشهد- استقالل خوزستان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپيدرود رشت- پيكان تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. پارس جنوبی جم- صنعتنفت آبادان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. هفته پنجم

سهشنبه ۱3 مرداد 96 استقالل- پديده مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت ۰3:۰2 سايپا- تراكتورسازی تبريز، ورزشگاه پاس قوامين تهران، ساعت 5۱:۰2 صنعتنفت آبادان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت ۰3:۰2 استقالل خوزستان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 5۱:۰2 پيكان- فوالد خوزستان، ورزشگاه شهدای شهر قدس، ساعت 5۱:۰2 سياهجامگان مشهد- نفت تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپاهان- سپيدرود رشت، ورزشگاه نقشجهان اصفهان- ساعت 5۱:۰2 گسترش فوالد تبريز- پرسپوليس، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، (روز و ساعت اين بازی به علت حضور پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا متعاقبا اعالم میشود) *ديدار تیمهايی كه بازيكنانشان در اردوی تیم ملی حضور ندارند در روزهای پنجشنبه و جمعه دوم و سوم شهريور69 برگزار میشود هفته ششم

پنجشنبه 23 شهريور 96 نفت تهران- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه تختی تهران، ساعت ۱9:45 فوالد خوزستان- سپاهان، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت ۰۰:۰2 سپيدرود رشت- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه سردار جنگل رشت، ساعت54:8۱

جمعه 24 شهريور 96 پارس جنوبی جم - استقالل تهران، ورزشگاه تختی جم بوشهر، ساعت ۰۰:۰2 تراكتورسازی- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت ۰۰:9۱ ذوبآهن اصفهان- استقالل خوزستان، ورزشگاه فوالد شهر اصفهان، ساعت ۱9:45 پديده مشهد - سايپا، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود.

يكشنبه 26 شهريور 96 پرسپوليس- پيكان تهران، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت ۰۰:۰2 هفته هفتم

چهارشنبه 96/6/29 استقالل- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه آزادي تهران، ساعت ۰۰:۰2

پنجشنبه 96/6/3۰ سپاهان- پرسپوليس، ورزشگاه نقشجهان اصفهان، ساعت ۰۰:۰2 ســياهجامگان مشهد- گســترش فوالد تبريز، ورزشــگاه ثامناالئمه مشهد، ساعت ۰3:9۱ استقالل خوزستان- سپيدرود رشت، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت ۰۰:۰2

جمعه 96/6/3۱ صنعتنفت آبادان - فوالد خوزستان، ورزشگاه تختي آبادان، ساعت ۰۰:9۱ پيكان- نفت تهران، ورزشگاه شهداي شهرقدس، ساعت ۰3:8۱ سايپا- پارس جنوبي جم، ورزشگاه پاس قوامين تهران، ساعت ۰3:8۱ تراكتور تبريز- پديده مشهد، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت ۱7:45

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.