رضايي: خوشحاليم كه هواداران دركمان ميكنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

غالمرضــا رضايي مهاجم ســپيدرود رشت هنوز نتوانسته آنطور كه بايد و شايد بــراي تيمش كار كند. رضايي خيلي تالش ميكنــد گل بزند اما تــا االن موفق نبوده. مهاجم باتجربه ســپيدرود رشــت از اينكه تيمش هنوز نتوانســته در ليگ برتر امتياز كسب كند ناراحت است اما فكر ميكند اين مساله به زودي حل ميشود. شايد غالمرضا رضايــي فكــر ميكند يكــي از علتهايي كه باعث ميشود ســپيدرود شروع خوبي نداشته باشــد تجربه كم بعضي از بازيكنان و استرس زيادشــان در ليگ برتر باشد. با اين حــال رضايي اميد دارد ســپيدرود به زودي به شــرايط خوبي برســد، البته اگر هــواداران حمايت كنند. مهاجم شــيرازي ســپيدرود رشت در مورد شكست 2 بر يك مقابل سياهجامگان مشهد ميگويد: «بازي برخــالف چيزي كه انتظارش را داشــتيم، پيــش رفت. توپ و ميدان در اختيار ما بود اما روي تك موقعيت و غافلگيري گل اول را دريافت كرديم. در حالي كه تيم ما سراسر حمله بود، گل خورديم و بعد از آن هم تمام تالشمان را كرديم اما دير به گل رسيديم.»

غالمرضا رضايي درباره اينكه سپيدرود ســخت گل ميزنــد امــا بــه راحتي گل ميخورد، توضيح ميدهد: «ســخت است تاكتيك كادرفني تيم را در اين زمين اجرا كنيم. ما مشــكالت زيــادي داريم. ضمن اينكه ســال اولي اســت كه تيم ما در ليگ برتر حضور دارد و خيلي از بازيكنان تجربه حضور در اين سطح از مسابقات را ندارند. به نظرم در ليگ برتر تجربه خيلي مهم است و در برخي از لحظات بازي اين كمبود تجربه به چشم ميآيد.»

رضايــي با بيــان اينكه مردم رشــت فوتبــال را بــه خوبــي ميفهمنــد، ادامه ميدهد: «تماشاگران بعد از بازي بازيكنان را تشــويق كردند. آنها به خوبي ميفهمند بازيكنــان و كادرفني تمــام تالش خود را براي رســيدن به موفقيت انجام ميدهند. مگر ميشود در استاني زمين براي تمرين وجود نداشته باشــد؟! بعد از آن هم توقع دارنــد بهتريــن فوتبــال را بــازي كنيد. زمين چمن محل تمرين ما اصال شــرايط مناســبي ندارد. تماشاگران و هواداران هم در ورزشــگاه از يك آبخوري و ســرويس بهداشتي ساده محروم هستند. به طور كلي به هيچ عنوان شــرايطمان مناسب نيست. اين ســختيها را داريم اما تنها دلخوشــي ما اين اســت كه هواداران اين مشكالت را ميدانند و ما را درك ميكنند. براي اينكه تيــم را به روزهاي خوب خــود بازگردانيم نياز به حمايت داريم. واقعا اين مردم حيف هستند. من كمتر مردمي را ديدهام زماني كه تيمشان شكســت ميخورد بازهم تيم خود را تشويق كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.