مهاجري: لقب گربه سياه، اعتماد به نفسمان را باال ميبرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پديــده مشــهد فصل گذشــته در همــان هفتههــاي ابتدايي مقابل ســپاهان قرار گرفت و توانســت اين تيم را در اصفهان شكســت دهد. در آن بازي، درخشــش محمدحســين مرادمند و البته شــهاب گردان باعث شد پديده به پيروزي برسد. مرادمند گل زد و گردان پنالتي سپاهانيها را گرفت تا برد از آن پديده مشهد شود. اين فصــل هم در همــان هفتههاي ابتدايــي ايــن 2 تيم با هــم روبهرو شــدند، البته اين بار در مشــهد. در اين بازي حساس از هفته دوم پديده مشهد باز هم سپاهان را شكست داد اما نه مثل فصل گذشــته، بلكه با 4 گل كــه باوركردني نيســت. حاال از پديده بهعنوان گربه ســياه سپاهان هم ياد ميشــود. اين عنوان تا فصل گذشــته در مورد تيمهــاي تبريزي وجود داشت اما شكســت پديده در بازي رفت و برگشت مقابل گسترش فــوالد، تا حدودي لقب گربه ســياه تيمهاي تبريزي را از پديده گرفت.

رضــا مهاجري ســرمربي پديده مشهد كه از پيروزي 4 بر صفر تيمش مقابل ســپاهان خوشــحال اســت، دربــاره لقب جديدي كــه به تيمش داده ميشــود، ميگويــد: «از اينكه توانستيم ســپاهان را شكست دهيم خوشــحالم. خوشحال به خاطر اينكه تيم قدرتمندي را شكست داديم. اين شكست چيزي از ارزشهاي سپاهان كــم نميكند اما از اينكــه بازيكنانم خــوب كار كردند خوشــحالم. اينكه به پديده لقب گربه ســياه سپاهان را ميدهند، بد نيست چون فكر ميكنم اعتمــاد به نفس تيــم را باال ميبرد. اميدوارم ايــن لقب در مورد تيمهاي ديگر هم به وجــود بيايد تا بازيكنان بدانند شكست دادن هيچ تيمي دور از دسترس نيست.»

مهاجري از اينكــه تنها 3 هزار تماشــاگر به ورزشــگاه رفته بودند، چندان راضي نيســت و فكر ميكند تعــداد هوادارانشــان بايد بيشــتر باشــد: «از 3 هزار هــواداري كه به ورزشــگاه آمدند تشــكر ميكنم اما اين تعداد تماشــاگر بــراي تيمهاي مشهدي كم اســت. من فكر ميكنم اگــر بازيهايمان در ورزشــگاه امام رضــا (ع) برگزار شــود، حداقل 2۱ هزار تماشــاگر به ورزشگاه ميآيند. اميدوارم موانع برطرف شود تا شاهد حضور فوتبالدوستان مشهدي براي تماشاي بازيهايمان باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.