دايي به قلعهنويي و جاللي رسيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با پيروزي ارزشــمند سايپا مقابل صنعتنفت، مجموع امتيازات دايي در تاريخ ليگ برتر بهعنوان سرمربي از مرز ۰۰4 عبور كرد.

پيروزي سايپا برابر صنعتنفت از چنــد جهت براي علي دايي شــيريني خاصي داشــت. اين، اولين پيروزي او روي نيمكت تيم جديدش يعني سايپا در اين فصل بود.

تبصره ويژه اين برد هم زده شدن گل برتري در دقايق پاياني اســت آن هم به وســيله جواني كه دايي بهعنوان بازيكــن تعويضي روانه زمينش كرد اما اين برد بــراي دايي از نظر شــخصي هم مهم بود. با ايــن پيروزي، مجموع امتيــازات دايــي در تاريــخ ليگ برتر بهعنوان سرمربي از مرز ۰۰4 عبور كرد و حاال او ســرمربي 2۰4 امتيازي ليگ برتر است.

دايــي با اين پيــروزي، خودش را به فهرســتي رساند كه پيش از او فقط دو عضو داشت؛ امير قلعهنويي و مجيد جاللي.

دايي اين 2۰4 امتياز را در 273 حضــور روي نيمكت تيمهاي ســايپا، راهآهن، پرســپوليس، صبــا و نفت به دســت آورده اســت و حدود يك دهه يعني از ليگ ششــم تا اين هفته براي جمعآورياش زحمت كشــيده است. امتياز دايي نســبت به ديگر افراد اين ليســت يعني قلعهنويي و مجيد جاللي اين اســت كه ســابقه مربيگري دايي بســيار كمتر از دو گزينه ديگر است و ايــن مربي در زمان كمتري به ســقف ۰۰4 امتياز رسيده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.