عباسيان: به دنبال كارهاي بزرگ هستيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

معين عباسيان هافبك پديده مشهد معتقد است پيروزي پر گلي كه مقابل سپاهان به دســت آوردند ميتواند شخصيت تيمشان را باال ببرد. عباســيان در مورد اين پيروزي پر گل ميگويد: «بازي بســيار خوبي انجام داديم و در يك روز عزيز توانســتيم ســه امتياز شــيرين بگيريــم و آن را تقديم هواداران كنيم. آنها زحمت ميكشــند و براي حمايــت از ما به ورزشــگاه ميآينــد، هرچند انتظار داشــتيم تعداد هواداران بيشــتر باشــد ولي همان عدهاي هم كه به ورزشــگاه آمدند همت كردند و دســت آنها را ميبوســيم. ما به اين برد نياز داشتيم تا جايگاهمــان را كمي بهتر كنيم و حاال بايد خودمــان را آماده بازي با صنعتنفت كنيم. گفته بودم براي باال رفتن شــخصيت تيمي خودمان بايد برنده شويم و خدا را شكر چنين بردي به دست آورديم.» عباسيان در رابطه با اينكه فكر ميكردند ســپاهان را با 4 گل شكســت بدهند يا نه، ادامه ميدهد: «ســپاهان يكي از تيمهاي پرقدرت ايران اســت و شكســت دادن اين تيم با چنين نتيجهاي كار هر تيمي نيســت. ما فكر نميكرديم چهار گل به ســپاهان بزنيم ولــي فقط براي برد وارد زمين شــده بوديم. اين بازي شخصيت تيمي ما را باال برد. اين يكي از سنگينترين شكستهاي سپاهان در چند سال اخير بود. هدف امسال ما گرفتن سهميه آسياست و دنبال كارهاي بزرگ هستيم. اميدوارم كه هواداران هم از تيم ما در طول فصل حمايت كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.