تالش سپاهانيها براي بازگشت اوليويرا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عباس ربيعي پزشك تيم سپاهان از تــالش كادر پزشــكي اين تيم براي رساندن دروازهبان برزيلي زردپوشان به ديدارهاي پيشرو خبر ميدهد.

ربيعــي در رابطه بــا وضعيت لي اوليويرا و اينكه او چقدر براي رســيدن به بــازي مقابل پارس جنوبي شــانس دارد، ميگويد: «اوليويرا مراحل درماني را به صورت منظم پشت سر ميگذارد. زمان نقاهت چنيــن مصدوميتهايي را نميتــوان تغييــر داد ولي ما تالش ميكنيــم او را به بــازي مقابل پارس جنوبي جم برسانيم. البته هنوز حضور اوليويرا را در اين بازي نميتوان قطعي دانست و فعال بايد صبر كنيم.»

پزشك تيم ســپاهان با اشاره به وضعيت حســين پاپــي ادامه ميدهد: «ايــن بازيكن هم قبل از ســفر تيم به مشــهد از ناحيه هميسترينگ مصدوم شد و هنوز وضعيتش براي بازي بعدي مشخص نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.