وقتي لوكا خنديد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

خنداندن لوكاي بداخالق هنري اســت كه كمتر كســي از عهدهاش برميآيد. كاپيتان ذوبآهن اما نشــان داد كه غير از فوتبال بازي كردن و گلزني، چنين هنري هم دارد. مهدي رجبزاده كه مسنترين بازيكن ليگ برتر است، پيش از شروع بازي جمعه شب ذوبآهن و گســترش فوالد به ســمت نيمكــت تيم تبريزي رفت و چند دقيقهاي بــا لوكا بوناچيچ كه پيش از ايــن در ذوبآهن و مس كرمان شاگردياش را كرده بود، خوش و بش كرد. نكته جالب اين ديدار، خندههاي از ته دل لوكا بود كه زياد اهل شوخي و خنده نيست اما رجبزاده خنده را به لب او آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.