تاوان سنگين

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

444 دقيقــه؛ اين تعداد دقايقي اســت كه مهدي طارمي بازي كرده و گل نزده. بعد از آن ســه گل به يادماندني مقابل الوحده كه صعود پرســپوليس را رقم زد، موتور گلزني طارمي خاموش شــد. آخرين گل او در دقيقه 70 بازي با الوحده به ثمررســيد و تمام. بعــد از آن، 180 دقيقه بازي مقابل لخويا بدون گلزني طارمي ســپري شــد و البته او در اين بازي يك پنالتي را هم از دســت داد تا خيلي بيكار نباشــد. در پيروزي ســه بر صفر پرسپوليس برابر نفت در سوپرجام هم خبري از گلهاي طارمي نبود. يا حتي در همين دو هفتهاي كه از ليگ گذشــته؛ پرسپوليس چهــار گل زده اما هيچكــدام از آنها را به نــام مهدي طارمي ننوشــتيم. اميــري، كاميابينيا، منشــا و خليــلزاده گلزنان پرسپوليس در دو بازي ابتداي فصل بودند. 7 گل و 7 گلزني كه مهاجم مليپوش پرسپوليس جايي در بين آنها ندارد. اگر چه با گذشــت تنها دو هفته از ليگ و گل نزدن طارمي كه گلنزدن را در هفتههاي ابتدايي فصلهاي گذشــته هم تجربه كرده انتقادي را متوجه او نميكند اما شــرايط اين فصل متفاوت اســت از هميشــه. حضور منشا، روي فرم آمدن عليپور و بازيهاي استثنايي وحيد اميري فرصت هر اشتباهي را از مهــدي طارمي گرفته و خوب ميداند كه اگر غفلت كند، از قافله گلزنــان تيمش عقب ميماند. به ويژه كه او مثل فصل پيش، بدنسازي پيش از فصل را از دست داده و همين موضوع روي عملكردش تاثير گذاشته است. اتفاقي كه شايد براي او در اين فصل تاواني سنگينتر از هميشه داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.