من چقدر ميارزم؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

وقتي حتي مردم كوچه و بازار هم درباره دســتمزد ســتارههاي فوتبال حرف ميزنند، يــان راش چرا ســكوت كند؟ او كه در روزهــاي بازيگرياش يكي از محبوبترينهــاي ليورپــول و تيمملــي ولز بود اگر چه به قول خودش به ولخرجي باشــگاهها براي خريد ستارهها حســادت نميكند اما بيتفاوت هم نميتواند باشد: «نميتوان گفت كه به دستمزدهاي بازيكنان فعلي حســادت ميكنــم چون من هم در دوران بازيگــريام دســتمزد خوبــي ميگرفتم و روزهاي خوبي را پشت سر گذاشتم. خيليها از من ميپرســند اگر االن بازي ميكردي قيمتت چقدر بود؟ همين حاال منچسترســيتي 120 ميليون پوند براي خريــد مدافعانش هزينه كــرده. وقتي چنين پولهايي خرج ميشــود انتظــار داري تيمها براي خريد مهاجم يا يك شــماره 10 چقدر پول بدهند؟ نميتوانــم بگويم اگر من االن بازي ميكردم قيمتم چقدر بود اما ميخواهم اعتراف كنم كه سختترين كار در فوتبال، گلزني است. منظورم اين نيست كه براي مهاجمان بايد هزينههاي ســنگينتري انجام شــود اما وقتي براي يك مدافــع 50 ميليون پوند هزينه ميشــود، به نظر ميرسد كه ماجرا ديوانهوار شــده باشــد و در اين صورت من هــم هر قيمتي ميتوانم داشته باشم.» گلزن اسطورهاي ليورپول در ادامه از كوتينيو ميگويد كه حتــي تكذيبهاي هر روزه يورگــن كلوپ هم شايعهها را از صحبت كردن درباره انتقالش به بارسا منصرف نكرده اســت: «من هــم وقتي به يوونتوس رفتم شــرايط مشابهي داشتم. در ليورپول همه چيز برده بودم و ميخواستم در ايتاليا تجربيات جديدي داشته باشم. آن موقع بهترين بازيكنان دنيا در ليگ ايتاليا حضور داشــتند و به همين خاطر هدفم بازي در آنجــا بود اما در حال حاضر ليگ انگليس بهترين ليگ دنياســت و دوســت دارم كوتينيو در ليورپول بمانــد. او فوقالعاده اســت و تعجــب نميكنم كه بارسلونا مشترياش باشد. يك بازيكن برزيلي اگر از رئال يا بارسا پيشنهاد نداشته باشد، طبيعي است كه نظرش فقط به ماندن در انگليس باشــد اما ليورپول اگر كوتينيو را بفروشــد بايد براي او جايگزين بخرد وگرنه حتما به مشكل ميخورد.» براي شكســتن ركورد گلهاي ملي يان راش، گرت بيل تنها ســه گل كــم دارد و جالــب اينكه راش بيصبرانه منتظر اين ركوردشــكني است: «ركوردها براي شكسته شدن ســاخته ميشوند و شك ندارم كــه گرت بيل ركورد مــن در تيمملي ولز را خواهد شكســت. اميدوارم موقع اين ركوردشــكني من هم در ورزشــگاه باشم چرا كه گرت بيل يكي از بهترين بازيكنان دنياست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.