نيمار راه گونسالس را نرفت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پيشــنهاد پاريســنژرمن را مهاجم برزيلــي در حالي پذيرفت كــه جادوگر السالوادوري ســالها پيش به آن «نه» گفته بود؛ اتفاقي كه پس از جام جهاني 1982 اســپانيا رخ داد. السالوادور حتي نتوانسته بود يكي از بازيهايش در جام جهاني را ببرد اما خورخه آلبرتو گونســالس برياس با عملكردش جهان فوتبال را تحت تاثير قرار داد. جام جهاني با قهرماني ايتاليا به پايان رسيد اما يك چيز براي الســالوادور تغييــر كرد. آنها جادوگر خود را پيدا كرده بودند. گونســالس پــس از عملكرد فوقالعادهاش در اين رقابتها لقب «گونســالس جادوگر» را ار هموطنانش هديه گرفت. آن روزها نيمي از اروپا عالقهمند به جذب اين بازيكن شدند و ميخواستند با شماره 11 تيمملي السالوادور قرارداد ببندند. در ميان تيمهاي خواهان او، نام پاريسنژرمن هم ديده ميشد. ستاره السالوادور پس از انجام يك بازي دوستانه برابر پاريسنژرمن با پيشنهاد ميليوني اين تيم روبهرو شد. تيم افاياس السالوادور كه گونسالس فوتبال حرفهاي را از آنجا آغاز كــرده بود، براي خريد اين بازيكن از آنتل 60 هزار كولون (يك ميليون پســو) هزينه كرده بود و راضي بود به از دست دادنش در ازاي پولي كه پاريسنژرمن ميداد. مذاكرات دو باشــگاه تقريبا به پايان رسيده و همه چيز براي اين انتقال ميليوني آماده بود اما جادوگر تصميم گرفت بماند. پيشــنهاد تيم پايتختنشين فرانسوي به 80 ميليون پسو افزايش يافت و افاياس نميتوانست قبولش نكند اما گونســالس آن را نپذيرفت. كاري غير قابل درك كه نام گونســالس را براي هميشه در تاريخ باشگاه افاياس ثبت كرد. جادوگر شمال را از دست داد تا از بودن در جنوب لذت ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.