امضاهايتان را دريغ نكنيد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

براي رســيدگي به حق خانواده قربانيان حادثه ســقوط هواپيماي شركت ژرمــن وينگز كــه دو نفر از آنهــا هموطنمان بودند، به 5 هــزار امضا نياز اســت. هواپيماي ايرباس A320 شــركت هواپيمايي ژرمن وينگز با 150 مســافر در تاريخ 4 فروردين ماه 94 زماني كه فرودگاه شــهر بارسلون را به سمت دوسلدورف ترك كرد، با حركت عامدانه كمك خلبان آلماني به نوك كوههاي آلپ برخورد و سپس به ته دره سقوط كرد. تمام 150 مســافر اين هواپيما از جمله ميالد حجتاالســالمي و حســين جوادي دو خبرنگار ورزشــي ايراني شــاغل در خبرگزاري تسنيم و روزنامه وطن امروز كه براي پوشش بازي رئال و بارسا به شهر بارسلون اسپانيا سفر كرده بودند، جان خود را از دســت دادند و حتي بقاياي آنها نيز باقي نماند. پس از گذشت بيش از دو سال از اين حادثه و شكايت خانوادههاي قربانيان از شــركت هواپيمايي ژرمن وينگز و لوفتهانزا، اين دو غول هواپيمايي دنيا از پرداخت غرامت به خانواده قربانيان امتناع ميكنند كه اين موضوع موجب ناراحتي خانواده قربانيان- كه بيشــتر آنها آلماني هســتند- شده است. به همين دليل براي رسيدگي دوباره به اين پرونده، خانواده قربانيان اين حادثه به دنبال جمعآوري 5 هزار امضا از سراسر مردم دنيا هستند تا بار ديگر اين پرونده به جريان بيفتد. شــهروندان ايراني نيز براي جلوگيري از تضييع حــق خانواده دو خبرنگار ايراني با رفتن به ســايت جمعآوري امضا براي به جريان افتادن دوباره اين پرونده، ميتوانند در مدت زمان كوتاهي اين درخواســت را امضا كنند. براي امضــا، ايرانيها و ديگــر حاميان خانوادههاي قربانيان ميتوانند به ســايت ‪change. org‬ سر بزنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.